Guvernul a aprobat, vineri, 26 mai 2023, o Ordonanță de urgență care vine în sprijinul drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

O măsură importantă în cadrul acestei ordonanțe o reprezintă consolidarea rolului Comisiei superioare a persoanei cu handicap. Aceasta va avea atribuții sporite în controlul și monitorizarea procesului de evaluare a persoanelor cu dizabilități, astfel încât toți beneficiarii să aibă parte de o evaluare echitabilă, conform cu prevederile legale.

Prin actul normativ, se elimină posibilitatea reevaluării persoanei adulte cu handicap de către aceleași entități și în baza acelorași acte care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, iar autoritățile publice locale sunt obligate să utilizeze Sistemul național de management privind dizabilitatea.

Astfel, în cazul în care Comisia superioară stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap și apar neconcordanțe față de încadrarea în grad și tip de handicap, se va solicita Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, aflat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, să efectueze o evaluare medicală de specialitate a persoanei cu handicap vizate.

La articolul 902 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins:

„c1) în situaţia în care, urmare a acţiunilor de la lit. c), apar necorelări sau neconcordanţe faţă de încadrarea unei persoane în grad şi tip de handicap, poate solicita Institutului National de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare Institut, cu utilizarea bazei materiale a acestuia, realizarea unei evaluări medicale şi eliberarea unui raport care cuprinde rezultatele acesteia, în cadrul reevaluării dispuse în condiţiile lit. c). Cheltuielile determinate de realizarea evaluării medicale şi de comunicarea raportului se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi„, se arată în ordonanța recent adoptată.

Potrivit noii reglementări, evaluarea medicală se realizează în mod exclusiv de către medicii specialiști din cadrul Institutului asigurând garanţia unei evaluări calificate, imparţiale şi unitare, cerinţe esenţiale, având în vedere că această activitate este o formă de manifestare a asistenţei medico-sociale asigurate de stat.

Actul normativ adoptat de guvern reglementează și faptul că sarcina constatării contravenţiilor privind încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale, revine Comisiei Superioare, iar aplicarea amenzilor contravenţionale se face de către corpul de control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Totodată, actul normativ prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul dizabilităţii au obligaţia utilizării permanente a sistemului naţional de management privind dizabilitatea. Astfel, începând cu data de 15 iunie 2023, acestea vor trebui să utilizeze sistemul național de management privind dizabilitatea, funcționarea acestuia fiind reglementată ca parte a unui cloud-computing guvernamental care permite gestionarea unitară și în timp real a informațiilor privind dizabilitatea.

La articolul 5, după punctul 26 se introduce un nou punct, pct. 261, cu următorul cuprins:

„261. sistem naţional de management privind dizabilitatea – sistem informatic implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi destinat gestionării relaţiilor dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ca instituţii publice cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, persoanele cu dizabilităţi şi/sau aparţinătorii acestora. Sistemul naţional de management privind dizabilitatea permite colectarea, stocarea şi diseminarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali a informaţiilor referitoare la persoanele cu dizabilităţi, copii şi adulţi, încadrate în grad de handicap sau care solicită evaluarea în vederea încadrării în grad şi tip de handicap ori pentru care Comisia superioară a dispus măsura reevaluări”, se mai arată în actul normativ.

În plus, acest sistem facilitează accesul persoanelor cu handicap sau al celor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap la informații privind stadiul dosarului depus, permite controlul măsurilor implementate  și, totodată, asigură o mai bună fundamentare a politicilor publice în domeniul dizabilității, prin gestionarea unitară și în timp real a datelor relevante în domeniu. Nerespectarea obligației autorităților administrației publice centrale și locale de a utiliza permanent, începând cu data de 15 iunie 2023, sistemul național de management privind dizabilitatea, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

O altă măsură importantă se referă la reglementarea unei proceduri mai flexibile și facile pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, prin care să beneficieze de gratuitate la transportul cu autoturismul, pe baza unor tichete electronice.  

La articolul 24, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, bonuri valorice pe suport electronic sau decontare, pentru autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant şi/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depăşesc suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. În situaţia în care persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de una dintre modalităţile de acordare a gratuităţii prevăzută în prezentul alineat, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4)”, prevede noul act normativ.

De asemenea, prin ordonanța de urgență a fost reglementat și modul de finanțare a serviciului de tip asistent personal profesionist, în sensul obținerii finanțării din toate sursele aflate la dispoziție.

,,Având în vedere că prin Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost introdusă posibilitatea finanțării din fonduri europene a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități care beneficiază de măsuri de protecție de tip: asistent personal profesionist, servicii de îngrijire la domiciliu, echipă mobilă, servicii de asistență și suport, servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și centre de zi și nu au fost luate în calcul continuitatea activității asistenților personali profesioniști care au deja contracte încheiate și asigurarea drepturilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul evitării întreruperii activității sociale furnizate de aceștia, precum și pentru asigurarea unei continuități în prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, pentru asigurarea continuității activității serviciului social asistent personal profesionist și a drepturilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la identificarea unei surse externe nerambursabile de finanțare, se impune introducerea unei prevederi care să asigure această finanțare din bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București”, se mai precizează în prezenta ordonanță.

Astfel, până la data de 1 ianuarie 2026, finanțarea măsurii de protecție de tip asistent personal profesionist, precum și drepturile prevăzute la art. 46 se asigură din bugetul propriu al județului, respectiv al sectorului municipiului București, în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința asistentul personal profesionist, precum și din fonduri externe nerambursabile, după caz.

Totodată, la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că ,,autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați”.

Potrivit notei de fundamentare, soluția legislativă este în spiritul alin.(2) al art. 78 din lege, întrucât asistenții personali reprezintă un serviciu social al cărui număr de angajați este variabil, depinde de numărul persoanelor cu handicap grav de pe raza teritorială a unității administrativ-teritorială, este stabilit în afara organigramei proprii a instituției și nu deservește funcționarea angajatorului, astfel că numarul acestora nu poate să fie cuprins în baza de calcul față de care se stabilește cuantumul procentului de 4%.

Mai multe informații privind prezenta ordonanță de urgență aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270771

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.