ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 91/2017 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 8 decembrie 2017

Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

ținând cont de faptul că autoritățile/instituțiile publice centrale au identificat o serie de neclarități în aplicarea prevederilor acestui act normativ,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele disfuncționalități apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,

având în vedere problematica apărută în implementarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiția de eligibilitate a cheltuielilor de personal,

ținând seama că se impune clarificarea situației personalului care gestionează fonduri comunitare în situația revenirii la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare avute anterior desfășurării activității în acest domeniu,

având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale legii- cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizațiilor lunare ale președinților, cât și ale vicepreședinților consiliilor județene, respectiv ale primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,

având în vedere dificultatea de încadrare a personalului didactic fără studii de specialitate pe funcții similare, motivat de faptul că acestei categorii de personal i se întrerupe contractul individual de muncă la sfârșitul fiecărui an școlar,

ținând cont că este necesară introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, așa cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că pentru medici și asistenții medicali majorarea salariilor de bază potrivit anexei la legea-cadru se va face începând cu luna martie 2018, iar condiția de încadrare a sporurilor în limita de 30% trebuie respectată și anterior acestei date, situație care conduce la diminuarea salariilor pentru personalul din unitățile sanitare în perioada 1 ianuarie – 1 martie 2018,

având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituție publică”,

având în vedere aspectele sus-menționate, precum și multitudinea de solicitări și propuneri din partea reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai federațiilor sindicale de modificare și completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,

având în vedere că în anul 2018 drepturile salariale vor fi stabilite având la bază drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 și ținând seama că neefectuarea corecțiilor sus-menționate

ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru anumite categorii de personal bugetar,

se impune adoptarea de urgență a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv de la 1 ianuarie 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOL UNIC

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins:

“i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1 – 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

Legea 227/2015, art.60

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;

b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.