Miercuri, 31 martie 2021, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027.

Odată cu ratificarea prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, țara noastră şi-a asumat obligaţia de a respecta şi sprijini crearea condiţiilor care permit participarea deplină şi activă a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 continuă și dezvoltă demersul de implementare a Convenției, în vederea asigurării cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități.

Proiectul de hotărâre a Guvernului vizează existenţa unui cadru normativ în ceea ce priveşte asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții.

Obiectivul general al Strategiei 2021-2027 este de a asigura participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient.

Strategia 2021-2027 are opt domenii prioritare bazate pe drepturi, ancorate profund în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

1. Accesibilitate și mobilitate

2. Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități

3. Ocupare

4. Protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare

5. Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice

6. Educație

7. Sănătate

8. Participare politică și publică

În toate aceste domenii prioritare se regăsesc teme transversale, precum: conștientizarea în legătură cu persoanele cu dizabilităţi şi promovarea respectării drepturilor şi demnităţii lor, design universal și adaptare rezonabilă  cu respectarea definițiilor din Convenție, discriminarea pe criterii de dizabilitate ca încălcare a drepturilor omului, cu focalizare pe discriminarea multiplă, cooperarea și consultarea, colectarea de date cu respectarea măsurilor de protecţie stabilite de lege, inclusiv a legislaţiei referitoare la protecţia datelor, pentru a asigura confidenţialitatea şi respectarea anonimatului persoanelor cu dizabilităţi.

Printre principiile promovate de Strategia 2021-2027  se numără:

  • Nediscriminarea și tratamentul egal reprezintă asigurarea condițiilor de exercitare deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi.
  • Accesibilitatea informațiilor și datelor trebuie asigurată în aceeaşi măsură pentru persoanele cu dizabilităţi ca şi pentru alte persoane.
  • Consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor în toate programele, proiectele, activitățile din domeniul dizabilității, respectând motto-ul ,,Nimic pentru noi, fără noi!”
  • Subsidiaritatea, în sensul stabilirii celui mai adecvat grad de acțiune și intervenție la nivel local, regional sau național.
  • Asumarea răspunderii care presupune determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor instituțiilor și  persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Convenției.
  • Eficacitatea utilizării fondurilor, inclusiv prin implementarea programelor operaționale subsecvente Acordului de parteneriat 2021-2027

În Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 se subliniază faptul că persoanele cu dizabilități  trebuie să beneficieze de acces fizic, informațional și comunicațional la produsele, serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi. Accesibilitatea reprezintă baza participării depline a persoanelor cu dizabilități la viața socială, în toate domeniile sale: educație, sănătate, protecția juridică a drepturilor, ocupare, protecție socială, viața independentă. Asigurarea accesibilității face în mod direct obiectul art. 9  al Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), dar se reflectă, de asemenea, în mod sistematic în celelalte articole ale Convenției.

Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități are ca obiectiv general recunoaștere egală în fața legii a persoanelor cu dizabilități pentru a-și exercita toate drepturile fundamentale, precum dreptul de a munci, de a se căsători, de a-și întemeia o familiei sau de a vota, și astfel de a lua decizii în toate aspectele vieții lor.

Potrivit Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, la 30 iunie 2020 numărul total de persoane cu dizabilităţi era de 853.465, reprezentând 3,85% din populația României.

Accesul limitat la ocupare determină un nivel ridicat de risc de excluziune socială şi de sărăcie pentru persoanele cu handicap. Persoanele cu dizabilități din România au o rată de ocupare mult mai scăzută decât persoanele fără dizabilități, și mult sub media celorlalte țări ale Uniunii Europene. În România, dacă 74% dintre persoanele între 20 și 64 de ani fără limitări sunt ocupate, procentul este de doar 51% pentru persoanele cu unele limitări și scade dramatic la persoanele cu limitări severe (doar 12% dintre acestea sunt ocupate). Dacă rata ocupării a înregistrat o creștere între 2010 și 2018 pentru persoanele cu unele limitări, ea a rămas aproape constantă pentru persoanele cu limitări severe. România înregistrează cea mai scăzută rată de ocupare comparativ cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru persoanele cu limitări severe (cu o diferență de peste trei ori mai mari între România și cele mai bine plasate țări).

,,Persoanelor cu dizabilități trebuie să li se ofere oportunități de angajare și de progres în carieră. Convenția solicită în mod explicit statelor semnatare să ia măsuri pentru ca persoanelor cu dizabilități să li se ofere oportunități de angajare și de progres în carieră, cu accent pe experiențele de pe piața competitivă a forței de muncă”, se precizează în Strategia națională.

Protecţia socială, inclusiv abilitarea/reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi este asigurată prin sistemul de beneficii de asistenţă socială şi cel de servicii sociale, acordate din oficiu, sau, după caz, la cerere, pe baza încadrării în grad şi tip de handicap.

În România, persoanele cu limitări severe ale funcționării au o probabilitate de peste două ori mai mare decât celelalte de a suferi de deprivare materială severă. Potrivit studiilor, beneficiile de asistenţă socială nu sunt destinate cheltuielilor legate de dizabilităţi, în sensul prevăzut de art. 28 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ci sunt utilizate pentru asigurarea traiului zilnic.

,,Dizabilitatea implică cel mai adesea costuri suplimentare specifice care trebuie acoperite pentru ca persoana să poată trăi în mod adecvat în societatea din care face parte. Unele dintre cele mai importante, dar și mai semnificative cheltuieli suportate de persoanele cu dizabilități sunt cele cu dispozitive și tehnologii asistive. În România, un număr considerabil de persoane cu dizabilități nu utilizează dispozitive sau tehnologii asistive de care au nevoie, adesea din cauză că nu își permit„, se arată în Nota de fundamentare.

Adoptarea şi implementarea actului normativ vor avea un impact social prin stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în comunitate, creşterea nivelului de informare a acestora şi a comunităţii, precum şi a vizibilităţii în comunitate, aspecte care vor contribui la creşterea calităţii vieţii şi a gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 31.03.2021 – 09.04.2021.

Proiectul poate fi consultat aici:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83ti-2021-2027?fbclid=IwAR0Zi5WA7LmQ4agDuJoUH0L0xRDy3lo9kPX9voOsAKENo4NESblIXseHZ5E

2 Comments

  1. Marian Petrescu

    a fost adoptata aceasta Strategie pana la urma?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.