Foto de Peter Klaus Tontsch.
În fotografie se află Olga, Michael, Anastasia, Daniela TONTSCH, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România și cățelul Ioko.

Olga este o mamă care şi-a salvat cei trei copii, și câinele lor, din calea războiului, în luna martie. Ei sunt din Nikolaiv, Ucraina. Tot drumul, din Ucraina în România, Alina Elena Popa, voluntară a Fundației Rebenciuc, din Olănești, a comunicat cu Olga, care era speriată de tot ce se întâmpla și îngrijorată pentru copiii ei, mai ales că Anastasia, fiica cea mare, în vârstă de 25 de ani, are o întârziere în dezvoltarea psiho-motorie din cauza unei complicații survenită, în urma unui vaccin făcut în copilărie.

„Alina a fost în contact cu noi tot drumul, din Ucraina spre România, scriindu-ne și făcându-și griji pentru călătoria noastră. România ne-a întâmpinat cu oameni ospitalieri care ne-au cazat în hoteluri, împreună cu câinele nostru, îi mulțumim pentru asta doamnei Adele (n.r. Adela Rebenciuc). Cel mai mic copil al meu, Michael, în vârstă de șase ani, a fost dus direct la grădiniță. Ca să vă spun adevărul, știam foarte puține lucruri despre România și nu mai fusesem niciodată aici. Acum pot să spun un lucru: România, pentru mine este asociată cu oameni minunați, minunați, care zi și noapte sunt gata să ajute, cu natura frumoasă a Carpaților, cu izvoare, cu verdeață, cu înțelegere, cu ospitalitate. Sperăm să ne întoarcem repede acasă. Vreau să spun un singur lucru: România, suntem foarte recunoscători pentru acceptarea noastră, pentru ajutor și înțelegere”, ne povestește Olga, cu ajutorul traducătorului Consiliului Național al Dizabilității din România, Dumitru Samson.

Olga este acum foarte preocupată pentru continuarea studiilor de către cei doi băieți ai ei, Michael și Nikita.

„Fiul meu, Nikita, are 17 ani. El studiază la Colegiul de Drept. A fost alegerea lui conștientă, încă din clasa a VII-a. Visul său este să studieze dreptul. Plănuia să termine colegiul și să meargă la universitate, în domeniul dreptului internațional. Din nefericire, războiul a adus ajustări în viețile noastre, dar i-a întărit fiului meu dorința de a studia dreptul internațional. Pentru a proteja interesele oamenilor și ale țărilor care au ajuns într-o astfel de situație, ca noi. Sper ca dorințele și aspirațiile sale să le poată realiza fiul meu în România”, mărturisește Olga cu ochii înlăcrimați și continuă mulțumind reprezentanților Consiliului Național al Dizabilității din România, Dimitri și Felix, pentru ajutorul acordat când au venit în București pentru a-l înscrie pe Nikita la facultate.

Despre Anastasia, Olga ne spune că este foarte empatică. Numerele și matematica sunt foarte, foarte dificile pentru ea, dar cititul și discuțiile, călătoriile, Anastasia le adoră. „În urmă cu un an, i-am dăruit Anastasiei câinele din rasa Shiba-inu, pe care ea l-a numit Joko. În România, Anastastia îl scoate pe Yoko la trei plimbări în fiecare zi, aceasta este una dintre îndatoririle ei. În Nikolaev, Anastasia a frecventat cursuri de creație pentru oameni și copii ca ea. Era un fel de club social. Au avut seri de creație și cursuri de măiestrie. Este păcat că aici, în România, neștiind limba română, nu poate participa la astfel de evenimente”, ne explică aceasta.

Olga verifică de mai multe ori, zilnic, dacă soțul ei este în viață, pentru că el a rămas în Ucraina să-și apere țara.

Consiliul Național al Dizabilității din România desfășoară proiectul „Criza din Ucraina: Soluții incluzive și recuperare pentru persoanele cu dizabilități”, cu asistență financiară din partea ONG-ului Christian Blind Mission (CBM) și a European Disability Forum (EDF) (Forumului European al Dizabilității).

,,Acest document a fost realizat cu asistența financiară a partenerului finanțator CBM și a European Disability Forum (Forumului European al Dizabilității). Opiniile exprimate aici sunt cele ale Consiliul Național al Dizabilității din România și, prin urmare, nu pot fi considerate în niciun fel ca reflectând opinia oficială a partenerului de finanțare și a European Disability Forum (Forumului European al Dizabilității).”

Olga is a mother that rescued her three children, and their dog, from the path of war in March. They are from Nikolaiv, Ukraine. All the way from Ukraine to Romania, Alina Elena Popa, a Rebenciuc Foundation volunteer from Olanesti, communicated with Olga, who was frightened by what was happening and worried about her children, especially as Anastasia, the eldest daughter, aged 25, has a delay in her psychomotor development due to a complication from a childhood vaccine.

,,Alina has been in contact with us alongside the road that we have taken from Ukraine to Romania, writing to us and worrying about our journey. Romania welcomed us with hospitable people who accommodated us in hotels, together with our dog, we thank Mrs Adele (n.r. Adela Rebenciuc) for that. My youngest child, Michael, aged six, went straight to kindergarten. To tell you the truth, I knew very little about Romania and had never been here before. Now I can say one thing: Romania, for me, is associated with marvelous, wonderful people, who day and night are ready to help, with the beautiful nature of the Carpathians, with springs, with greenery, with understanding, with hospitality. We hope to return home soon. I want to say one thing: Romania, we are very grateful for your acceptance, help and understanding”, Olga tells us that with the help of the translator of the Romanian National Council for Disability, Dumitru Samson.

Olga is now very concerned about her two boys, Michael and Nikita, continuing their studies.

,,My son Nikita is 17 years old. He is still studying at the College of Law. It was his conscious choice since the seventh grade. His dream is to study law. He was planning to finish college and go to university in international law. Unfortunately, the war brought adjustments to our lives, but it strengthened my son’s desire to study international law. To protect the interests of people and countries that have ended up in such a situation, like us. I hope that my son will be able to achieve his wishes and aspirations in Romania”, Olga says with tears in her eyes and goes on to thank the representatives of the Romanian National Council for Disability, Dimitri and Felix, for their help when they came to Bucharest to enroll Nikita in his desired university.

About Anastasia, Olga tells us that she is very empathetic. Numbers and maths are very, very difficult for her, but reading and talking, alongside travelling, Anastasia enjoys very much. ,,A year ago, I gave Anastasia my Shiba-inu dog, which she named Joko. In Romania, Anastasia takes Yoko out for three walks every day, this is one of her duties. In Nikolaev, Anastasia has attended creative classes for people and children like her. It was a kind of social club. They had creative evenings and master classes. It’s a pity that here in Romania, not knowing Romanian, she can’t participate in such events”, she explains.

Olga checks several times a day to see if her husband is alive, because he stayed in Ukraine to defend his country.

The National Council on Disability in Romania is running the project „Crisis in Ukraine: Inclusive Solutions and Recovery for People with Disabilities”, with financial assistance from the NGO Christian Blind Mission (CBM) and the European Disability Forum (EDF).

,,This document was produced with financial assistance from funding partner CBM and the European Disability Forum (EDF). The views expressed herein are those of the Romanian National Disability Council and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the funding partner and the European Disability Forum.”

Ольга – мать, которая в марте спасла своих троих детей и их собаку с тропы войны. Они родом из Николаева, Украина. На всем пути из Украины в Румынию Алина Елена Попа, волонтер фонда „Ребенчук” из Оланешть, общалась с Ольгой, которая была напугана происходящим и переживала за своих детей, тем более что у старшей дочери Анастасии, 25 лет, задержка психомоторного развития из-за осложнения после детской вакцины.

,,Алина поддерживала с нами связь на протяжении всего пути, который мы проделали из Украины в Румынию, писала нам и беспокоилась о нашем путешествии. Румыния встретила нас гостеприимными людьми, которые разместили нас в гостиницах вместе с нашей собакой, за что мы благодарим госпожу Адель (н.р. Адела Ребенчук). Мой младший ребенок, Майкл, в возрасте шести лет, сразу пошел в детский сад. По правде говоря, я очень мало знала о Румынии и никогда не была здесь раньше. Сейчас могу сказать одно: Румыния для меня ассоциируется с чудесными, замечательными людьми, которые день и ночь готовы прийти на помощь, с прекрасной природой Карпат, с родниками, с зеленью, с пониманием, с гостеприимством. Мы надеемся, что скоро вернемся домой. Я хочу сказать одно: Румыния, мы очень благодарны за ваше принятие, помощь и понимание”, – рассказывает Ольга с помощью переводчика Национального совета по делам инвалидов Румынии Дмитрий Самсон.

Сейчас Ольга очень беспокоится о том, чтобы два ее мальчика, Михаил и Никита, продолжили учебу.

,,Моему сыну Никите 17 лет. Он продолжает учиться в юридическом колледже. Это был его осознанный выбор с седьмого класса. Его мечта – изучать право. Он планировал закончить колледж и поступить в университет на факультет международного права. К сожалению, война внесла коррективы в нашу жизнь, но это укрепило желание моего сына изучать международное право. Чтобы защищать интересы людей и стран, которые оказались в такой ситуации, как мы. Я надеюсь, что мой сын сможет реализовать свои желания и стремления в Румынии”, – говорит Ольга со слезами на глазах и благодарит представителей Национального совета по делам инвалидов Румынии Дмитрий и Феликса за помощь, оказанную им, когда они приехали в Бухарест, чтобы записать Никиту в желаемый университет.

Об Анастасии Ольга говорит, что она очень сопереживает. Цифры и математика для нее очень и очень трудны, но читать и разговаривать, а также путешествовать Анастасия очень любит. ,,Год назад я подарила Анастасии свою собаку породы сиба-ину, которую она назвала Йоко. В Румынии Анастасия каждый день трижды выгуливает Йоко, это одна из ее обязанностей. В Николаеве Анастасия посещала творческие занятия для таких же людей и детей, как она. Это был своего рода социальный клуб. Там проводились творческие вечера и мастер-классы. Жаль, что здесь, в Румынии, не зная румынского языка, она не может участвовать в таких мероприятиях”, – объясняет она.

Ольга несколько раз в день проверяет, жив ли ее муж, потому что он остался в Украине, чтобы защищать свою страну.

Национальный совет по делам инвалидов Румынии осуществляет проект „Кризис в Украине: Инклюзивные решения и восстановление для людей с ограниченными возможностями” при финансовой помощи НПО „Христианская миссия слепых” (ХМС) и Европейского форума по вопросам инвалидности (EDF).

,,Этот документ был подготовлен при финансовой помощи финансирующего партнера МД и Европейского форума по вопросам инвалидности (EDF). Выраженные в нем мнения принадлежат Румынскому национальному совету по делам инвалидов и поэтому ни в коем случае не могут рассматриваться как отражение официального мнения финансового партнера и Европейского форума по делам инвалидов.”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.