În baza evaluării sociopsihomedicale, persoana adultă cu handicap grav și copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal (art.6 din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare ).

În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal (art.24 alin (1) din Hotarârea 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal ( art 24 alin (2) din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute de lege. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal. (art 25 alin(2) din HG 268 /2007, art 39 alin (1) din Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și un act adiţional la contractul individual de muncă, pe care le semnează și prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav. (art 25. alin (3) HG 268/2007).

Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. ( art 39 alin (2) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare ( art 39 alin (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, asistentul personal angajat cu un contract de muncă, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (art. 7 lit a) din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 448/2006). Valoarea salariului asistenților personali este diferențiată, și în funcție de gradațiile acestora sunt structurate în clase de salarizare, în raport cu vechimea în muncă.

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice (art 37, alin (1) lit c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare), precum și alte drepturi:
– program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
– transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art 23;
– transport interurban, în condiţiile prevăzute la art 24 (art 37, alin 1 lit b),d),e)

Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal (concediu de odihnă), angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie lunară, similară cu indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau găzduirea într-un centru de tip respiro (art 37, alin (2),(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Potrivit prevederilor art 42 alin 4 din Legea nr. 448/2006, modificat prin art.9 din Ordonanța de urgență nr. 51/2017, părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

Indemnizația lunară prevăzută în actul normativ menționat este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice ( art 10 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative care modifică alin (1) al art 43 din Legea 448/2006 ).

Indemnizația lunară, în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, se acordă de angajator persoanei cu handicap grav pe perioada absenţei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihnă), o singura dată pe an, chiar dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranșe (art. 26 alin (1) din HG 268/2007).

În cazul copilului cu handicap, indemnizația se acordă părintelui sau reprezentantului legal (art. 26 alin (2) din HG 268/2007).
Indemnizația lunară, în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, se adugă la prestația socială a persoanei cu handicap grav care este în valoare de 340 lei (indemnizaţie lunară, indiferent de venituri în valoare de 234 lei + buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în valoare de 106 lei).

Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale (art 8 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative,448/2006).

Serviciul public de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local. (art. 40 alin (2) din Legea 448/2006).

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condițiile legii și de a asigura și garanta plata indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. (art 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

“(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata, în baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

(3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depaşesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”

Salariile de bază și gradațiile

GRADAȚIILE asistentului personal angajat cu contract de muncă prin DGASPC, în raport cu vechimea acestuia, structurate în clase de salarizare:

Gradația 0 – de la 0 la 3 ani – 1.900 lei brut și 1.162 lei net;
Gradația 1 – de la 3 la 5 ani – 1.942 lei brut și 1.188 lei net;
Gradația 2 – de la 5 la 10 ani – 2.040 lei brut și 1.241 lei net;
Gradația 3 – de la 10 la 15 ani – 2.143 lei brut și 1.299 lei net;
Gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – 2.196 lei brut și 1.329 lei net;
Gradația 5 – peste 20 de ani – 2.251 lei brut și 1.358 lei net.

În conformitate cu Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – se determină prin majorarea salariului de baza prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – se determină prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradația 5 – peste 20 de ani – se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

Mențiune: Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întai a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.
Pentru acordarea gradației corespunzatoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare (OUG. nr. 91/2017).

438 Comments

 1. Gabriela G.

  Cum poate intra persoana cu handicap in posesia banilor ce inlocuiesc asistentul personal cand acesta este in concediu? In 20 de ani nu am luat niciodata acesti bani.

  • Daniela Tontsch

   Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal (concediu de odihnă), angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie lunară, similară cu indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau găzduirea într-un centru de tip respiro (art 37, alin (2),(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

   • BUNA ZIUA ,AM FOST ASISTEN PERSONAL LA BAIETELUL MEU 11 ANI SI ACUM I SA SCHIMBAT GRADUL DE INCADRARE SI NUMAI SUNT,AM CERUT LA ANGAJATOR ACTELE NECESARE PT SOMAJ (PRIMARIA)DAR MI SE SPUNE CA EU CER SA SE INCHEI CONTRACTUL DE MUNCA SI NU STIE CE SA MI SCRIE IN DECIZIA DE INCETARE .POT BENEFICIA DE SOMAJ SAU NU ?

    • Daniela Tontsch

     Beneficiati.

     • Buna ziua.Am depus cerere de angajare la primarie ca si asistent pesonal langa soacra mea am primit lista cu ce acte am nevoie pentru angajare pe 29 octombrie trebuia sa ma prezint la primarie si azi ma trezesc la usa cu asistenta sociala de la primarie cu o hartie in mana pe care scrie ca din bugetul local al comunei Paulesti nu putem asigura plata aferenta angajarii Dvs, va rog sa ma ajutati cu un sfat sau sa ma indrumat unde pot sa fac plangere dace e cazul Multumesc

   • Buna ziua! Imi puteti spune daca imi pot schimba asistentul personal după o lună de la angajare ! Va multumesc!

   • Buna ziua. Cum se stabilesc orele suplimentare pt asistenti personali???

    • Daniela Tontsch

     Nu se prevede in lege. Consiliul National al Dizabilitatii din Romania a inaintat Parlamentului o initiativa in acest sens.

    • Nu mai fac față copilului cu handicap….Vreau sa renunț la calitatea de asistent personal…Dc primăria nu gaseste alt asistent personal, ce e de facut? Multumesc.

   • Dogaru Laura

    Buna ziua! Sunt persoana cu handicap grav! Am renuntat la pensia de invaliditate deoarece mi.am gasit un loc de munca cu contract de 8 ore! Mama mea este asistentul meu personal! In cazul acesta, al angajarii mele, ce se intampla cu venitul asistentului persoanal? Trebuie sa isi prezinte demisia asistentul personal sau nu are nicio legatura cu contractul meu?

    • Daniela Tontsch

     Nu are nicio legatura.

     • Buna ziua. Sunt persoana majora, cu handicap grav. Bunica mea este asistentul meu personal. Dar a fost operata si nu mai poate sa vina la mine. Eu mi-am gasit o alta persoana, eligibila, de incredere si in putere, care as vrea sa fie angajata in locul bunicii, dar bunica nu este de acord. Cum sa procedez in acest caz, corect si legal, deoarece bunica nici nu poate sa ma mai ajute, dar nici nu doreste sa isi prezinte demisia, iar eu doresc ca DGASPC sa angajeze noua persoana in locul bunicii, ca sa nu o pierd? E suficient ca noua persona sa isi depuna dosarul la DGASPC? Sau mai trebuie facute si alte demersuri?

     • Solicitați anchetă socială de la DGASPC.

     • Care va fi timpul de lucru al asistentului personal, bănuind că nu însoțește persoana cu handicap la locul de muncă al acesteia?

     • Potrivit contractului de muncă.

     • În cazul în care asistentul personal e în concediu medical persoana cu handicap beneficiază de indemnizație?

     • Nu sunt prevăzute măsuri de protecție pentru persoana cu handicap pe perioada în care asistentul personal este în concediu medical.

   • Buna seara, am depus dosar pentru incadrare grad de handicap pe 26 iunie 2018. Au facut ancheta sociala acasa. Cand primesc raspuns ? Primesc prin posta . Multumesc

   • negut anisoara

    Buna ziua , sunt mama unui copil de 12 ani cu handicap grav. Eu sunt asistent maternal, beneficiez de voucherele de vacanță anuale ? Cu mulțumiri

   • Buna ziua ,sunt asistent personal pentru soacră-mea și asi dori să știu ce drepturi am in afara de salariu căci nu am primit decât salariul lunar .mulțumesc .

    • Daniela Tontsch

     Art. 145

     (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
     (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile (Legea nr. 12/2015).
     (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
     (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată (Legea nr. 12/2015).
     (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate (Modificat prin Legea nr. 12/2015).
     (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical (Modificat prin Legea nr. 12/2015).

   • Anghel Doina

    Buna ziua , daca voi fi incadrata ca asistent lpersonal doresc sa stiu daca pot obtine si alte venituri..mai sunt contabila si la societatea familiei.

    • Daniela Tontsch

     Având în vedere că aveți normă de 8 ore ca asistent personal, potrivit Codului Muncii mai aveți dreptul și la alte norme reduse.

   • Spinu Constantin

    Bună ziua am și eu o problema sunt asistent personal iar doresc ca îmi iau concediu, și de la primărie mi sa spus ca dacă îmi iau concediu trebuie sa caut înlocuitor și pe luna respectiva nu îmi iau salariu pentru ca i se returnează bani persoanei care ma înlocuiește! Asa este? A mai trecut cineva prin asa CV?

  • La angajator (Primarie – Serviciul social) aveti drept de concediu anual care se plateste (Indemnizatie) daca nu exista persoana inlocuitoare sau centru de respiro.

  • Palade Andreea

   Buna ziuq nu am luat salariul de 4 luni de la primarie unde mas putea interesa dc ?

  • Sarumana
   Am si eu o întrebare ptr dvs
   Persoana Însoțitoare care are grijă de fratele meu cu grad handicap 1 , este angajată de primarie și și-a luat concediu 3saptamani, Primăria nu da nici un ajutor ptr fratele meu in perioada aceasta eu fiind sora trebuie să plătesc altă persoană ptr îngrijirea lui este normal!?? Primăria a spus că nu este nici un ajutor noi familia tr să avem grijă de el?! Ștind că Părinți noștri sunt decedați ambi și el a rămas în casa părintească singur are pensia de handicap grad 1 cu însoțitor angajat prin primarie. Dar vroiam să știu este normal ca să nu fie nici o lege când asistenta lui este in concediu cum se procedează?!!!
   Mulțumesc anticipat

   • Daniela Tontsch

    Asistentul personal trebuie să depună cerere de concediu de odihnă, are acest drept prin lege. Dacă angajatorul nu aprobă, trebuie sesizat ITM, este un abuz.

    Conform Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*), Articolul 37(1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
    a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;
    c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice;
    d) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la art. 23;e) transport interurban, în condițiile prevăzute la art. 24.(2)
    Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.
    (3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

    Articolul 40(1)
    Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

 2. sotia mea este asistent personal…..a solicitat concediul de odihna incepand cu 1 iulie 2017…..in luna august 2017, eu ca persoana cu handicap voi primii indemnizatia pentru perioada in care asistentul personal este in concediu…..indemnizatia find de 1065 lei…..

  • Buna ziua.am un copil cu sindrom down,este incadrat in handicap grav,iar eu ca insotitor iau acea indemnizatie de handicap dar fara carte de munca.ca sa-mi faca carte de munca,primaria spune ca-mi va intrerupe o luna de zile,sau chiardoua banii.este normal asa ceva?multumesc.

  • Lescinschi valeriu

   Buna ziua,
   Soacra mea, posesoare certificat dizabilități grav a decedat in luna August 2023.
   Asistentul personal mai beneficiază de tichete vacanța pe acest an in acest caz?
   Multumesc anticipat.

 3. Suntem doi frati cu handicap grav adulti .Ce scutiri avem am la o masina inmatriculata pe numele meu ? Mentionez ca nu am permis si nu este dotata rampa nici elevator.

 4. Grigore Cornelia

  Bună ziua! Sunt însoțitor ptr unul dintre părinți, va rog sa îmi spuneti cum se procedează ptr a trece pe fratele meu ca și însoțitor în locul meu. Nu am carte de munca, primesc indemnizație de însoțitor de la Primărie. Mulțumesc anticipat!

  • Daniela Tontsch

   Daca optati in continuare pentru indemnizatie in locul asistenutului personal, puteti sa va alegeti orice insotitor doriti.

 5. Buna ziua!Ce se poate face in cazul in care Primaria, nu plateste salariul pt asistentul personal (de doua luni )pe motiv ca nu au bani?Va multumesc anticipat

 6. Alexandru Mavrocordat

  Buna ziua. Am handicap grav si doresc sa parasesc tara pt o perioada lunga de timp. Voi pierde indemnizatia de handicap si pe cea de insotitor?

 7. Buna ziua.Daca plec din tara pt o perioada mai lunga de timp, pierd indemnizatia de insotitor?

 8. Daca as parasi tara fara asistentul personal, acesta din urma si-ar pierde statutul?

 9. Mama mea a decedat in data de 2 septembrie si eu eram ingrijitorul ei personal luna mai 2016 insa am fost angajat de catre primarie cu acte in regula abea in urma cu 3 luni deoarece spun ei ca nu aveau posturi,oare am dreptul la somaj in aceasta situatie?de asemenea contractul de munca mi-a fost intrerupt cu data de 2 septembrie adica data in care a decedat mama insa abea astazi am aflat de la cineva care lucreaza acolo adica nici in ziua de astazi nu am foat chemat sa semnez sau sa fiu anuntat,este posibil sa imi desfinteze contractul in lipsa?va multumesc

  • Daniela Tontsch

   Legea nr. 76/2002 este cea care prevede ce persoane pot beneficia de indemnizaţia de şomaj, dar şi ce condiţii trebuie îndeplinite (în mod cumulativ) pentru primirea acesteia.

   CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A BENEFICIA DE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ?

   Condiţiile acestea sunt prevăzute în articolul 34 (alin. (1)) al Legii nr. 76/2002. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie sunt cei care:

   • au un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei la care şi-au înregistrat cererea;

   • nu realizează venituri sau realizează (din activităţi autorizate potrivit legii*) venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă aflat în vigoare;

   • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare;

   • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

 10. Buna ziua! Mama mea are grad de handicap 1, a primit dreptul la asistent personal. De la primărie mi au spus ca nu ma pot angaja pt ca nu au fonduri. In aceasta situație eu ce trebuie sa fac pt a primi drepturile care mi se cuvin( specific ca toată situația durează de o luna jumate)Multumesc anticipat!

 11. Asistentul persoanei cu handicap este bugetar? Are aceleasi drepturi ca un bugetar?

  • Daniela Tontsch

   7. Legea 448/2006, la articolul 37 alineatul (1), litera a) menționează:

   „a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;”.

 12. Asistentul personal are drept de șomaj? Sunt asistentul mamei mele cu handicap gr1grav și doresc sa intru an șomaj iar salariul de ansotitor sa fie transferat mamei mele pe talonul de pensie pentru a putea plății o alta persoana sa o angrijasca pana găsim anlocuitor.Cum procedez?

 13. Sunt asistent personal fetitei mele cu gradul grav de handicap .
  Asi putea beneficia de scutire impozit pe teren,casa si masina?
  Multumesc!

  • Daniela Tontsch

   Potrivit noului Cod fiscal, de la 1 ianuarie 2016, părinţii copiilor cu handicap grav sau accentuat, precum şi ai celor cu gradul I de invaliditate sunt scutiţi de plata impozitului pe clădirea unde îşi au domiciliul şi pe terenul aferent. Totodată, aceştia sunt scutiţi şi de plata impozitului pe autoturism.

   • Bună ziua am fetița cu handicap grav are 25 de ani nu este trecut apartamentul pe numele ei dar stă cu mine nu inteleg de ce nu suntem scutiți de la plata taxelor și impozitelor pe cldidre si masina care sete diferența între un minor si adult cu handicap grav.daca tot noi ca părinți o întreține si avemgrija de ea .

 14. Buna ziua sunt angajata ca asistent personal pt copil ..am si eu o intrebare bani pe concediu de odihna se da exact ca la celelante firme ..multumesc

  • Daniela Tontsch

   Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice (art 37, alin (1) lit c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare), precum și alte drepturi:
   – program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
   – transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art 23;
   – transport interurban, în condiţiile prevăzute la art 24 (art 37, alin 1 lit b),d),e)

   Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal (concediu de odihnă), angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie lunară, similară cu indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau găzduirea într-un centru de tip respiro (art 37, alin (2),(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

 15. Buna ziua,va rog frumos sa mi spuneti,daca eu am incetat contractul de munca de comun acord cu primaria,si doresc sa ma reintorc la acelasi loc de unde am incetat contractul,conform legii, mai pot fi angajata?Copilul meu are acelasi grad 1 cu asistent personal.Multumesc

 16. Buna ziua ! Cu respect vă întreb,la ce greșeli poate primi sancțiuni un asistent personal cu indemnizație de însoțitor de la primărie,având și tutelă pentru persoană cu handicap grav,gradul 1(demență mixtă) ?

 17. Pot fi asistent personal pentru mama mea , cu handicap de grad 2 , daca am deja un loc de munca stabil ?

 18. pot fi asistent personal daca am deja un serviciu ?

 19. Buna ziua!Am si eu o intrebare.Daca un bolnav are asistenta personala pe sotia sa si el locuieste la mama lui cum se poate face sa ia mama lui aceasta indemnizatie findca ea il ingrijeste sotiia nici nu il primeste sa doarma acasa,iar sotia nu este de acord ca sa ia mama lui aceti bani.Unde se poate face o plangere ca sotia nu il ingrijeste si nici nu ii da banii bolnavului sa plateasca pe cineva sa il ingrijeasca???multumesc

 20. Lupașcu Narcisa

  Buna ziua. Sunt asistent personal al copilului cu handicap grav și doresc sa știu dacă am dreptul la concediu medical in urma internării in spital și efectuarii unei intervenții chirurgicale. Vă mulțumesc

 21. bunăziua mă numesc leafu cornelia si cu permisiunea dv v as ruga să mi răspundeti smie la citeva probleme pe care le am căci am văzut că ati răspuns la mai multi oameni deci eu sint insotitor la sotul meu care are grad unu este intr un cărucior cu rotile de 20 ani sint incadrată la primărie cu salariu de 1710 lei gradatia o in mină 1240 luna aceaste de au dat banii pe concediu 1065 de ce asa la primărie au spus că atit trebuie să fim multumite este corect am intrebat dacă eu ca insotitor sint bugetar si pot să primesc tichet de vacantă sau dacă se măresc saleriile in2018 avem dreptul si noi toti ne iau in deridere de multe ori si la misto vă rog cu tot respectu să mi răspundeti pe intelesul meu ce scrie in lege nu prea inteleg multumesc anticipat

 22. Am gemenii cu handicap grav, pt unul sunt asistent pt celălalt indemnizație , in concediu găsesc înlocuitor la unul, și cu celălalt ce fac?

 23. buna ziua,
  imi puteti spune va rog asistentul personal apartine de primarii sau de Ministerul sanatatii? Am intrebat la primarie de ce nu ne-au marit si noua salariiile in iunie cand ei si le-au dublat si mi-au zis ca noi nu apartinem de ei ci de Ministerul sanatatii……..va multumesc

 24. bună ziua mă numesc leafu aurelian imi puteti spune dacă salariile de insotitor se vor mări in ianuarie si cu cit nu stim si nu ne spune si nouă nimeni vă multumesc frumos cu respect

  • Daniela Tontsch

   Nu se maresc.

  • Diana Raluca Floreanu

   Buna ziua. Vreau sa va zic ca euu sunt de 2 ani Si opt luni asistent personal si nu sunt angajata de ce ?? Primesc indemnizatia. Oare de ce nu sunt angajate. Mi se duc ani si nu am nimic vechime etc ce pot să fac indrumatima

 25. viorica ilinca

  Buna seara am fetita cu grad1si in lun iulie anul acesta am avut concediul dar nu am primit acei bani pentru concediul ce trbuie sa fac?va multumesc!

 26. Herman Luminita

  buna ziua! se poate sa se puna poprire pe salariu de asistent personal primit de la primarie,Poprirea prin executor judecatoresc pentru imprumut la banca.Multumesc

 27. roman viorica

  buna daca din decembrie 2016 sa adaugat si ani de vechime la primari iclanzel ni sa calculat numai din septembrie ce trebuie sa facem am depus cere de calcularea vechimei de mai multe ori nu ni sa raspuns ce trebuie sa facem multumesc.

 28. Popescu Maria

  Buna seara! Pot avea o firma de prestatii evenimente(Srl D),fara angajati, si sa fiu asistent personal in acelasi timp?Nu stiu la cine sa apelez sa ma lamureasca!Multumesc

  • Daniela Tontsch

   Dvs. aveti norma de 8 ore pentru functia de asistent personal, este dreptul dvs sa faceti ce doriti cu restul timpului….sau cum va impartiti cele opt ore de munca.

 29. Bogdan Daniel

  Buna ziua ma numesc bogdan daniel am o rugaminte imi puteti spune eu am cartea de munca la copilul autist si mi am gasit de munca in alta parte si vreau sa mi bag soti cu dat de 15 noiembrie se poate aproba cererea mea de incetare ca asistent personal cu inlocuire sotia va rog mult sa mi raspundeti ca cei de la primarie spun ca nu se poate

 30. Asistentul personal își poate face singur programul de lucru?Poate fi obligat să își efectueze cele opt ore de la opt la șaisprezece?

 31. Elena Popescu u

  Bună seara, legea spune ca indemnizația de însoțitor pentru persoanele adulte cu handicap grav ( în cazul meu este vorba despre mama mea) este valoarea neta a unui salariu lunar al unui asistent personal… corect? De 4 ani eu, fiica, incasez aceasta suma deoarece este la mine și eu o îngrijesc. Întrebarea mea este : neavând contract de munca asistent personal deoarece primăria spune mereu ca nu sunt fonduri și nu fac angajari, va întreb dacă aceasta suma lunara ma ajuta când voi ieși la pensie anticipat/limita de vârstă? Cum pot „obliga” primăria sa ma angajeze asistent personal?

 32. Dulceanu Silviu

  Buna seara!
  Conform legii in vigoare, Asistentul personal , angajat de catre PRIMARIE, primeste GRADATIA DE VECHIME?
  In functie de vechimea in munca a fiecaruia din REVISAL.
  In cazul in care ANGAJATORUL nu doreste acest lucru ce se intampla?
  E un abuz ca nu achita gradatia?
  Angajatorul poate justifica ca nu are bani sa plateasca gradatia? Ca nu a facut RECTIFICARE BUGETARA…
  Sau alte scuze…..

  • Daniela Tontsch

   In acest caz va puteti adresa ITM.

   • Tofan Lenuta e fica și Tofan Elena mamaama

    Bună ziua va rog frumos sa-mi spuneti unde sa ma adresez sa pot rezolva problema eu sant asistent personal pentru fica mea si nu au specificat ca sant angajată pentrucă am nevoie să fiu angajata am antrebat la primărie și miau spus că primesc doar o indemnizație eu am nevoie și de vechime unde pot sa .a adresez vă mulțumesc

 33. Bună seara, a-și dori și eu sa va întreb dacă sunt angajata ca și asistenta personal din data de 1martie2017 pot beneficia de concediu de odihna? Va mulțumesc pentru răspuns

  • Daniela Tontsch

   Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice (art 37, alin (1) lit c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare), precum și alte drepturi:
   – program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
   – transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art 23;
   – transport interurban, în condiţiile prevăzute la art 24 (art 37, alin 1 lit b),d),e)
   https://jurnal-social.ro//asistentul-personal-angajare-salariu-concediu-de-odihna-incetarea-contractului-de-munca/

 34. Buna ziua! Persoana cu handicap grav a decedat . Asistentul personal este trimis in somaj. Primaria, poate angaja pentru alta persoana cu handicap grav asistent personal memebru din familia persoanei in cauza sau este obligata sa reangajeze asistentul personal pe care tocmai l-a trimis in somaj? Va multumesc.

 35. Va multumesc pentru raspuns, d-na Daniela Tontsch!

 36. In cazul in care asistentul personal este angajat cu 1 iunie 2017 poate solicita cincediu de odihna pt anul 2017 tinand cont ca indemnizatia acordata nu se poate fractiona , iar perioada concediului de odihna este proportionala cu numarul de luni lucrate ?

 37. Mariana Tudorin

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti si mie daca 2 varstnici(83 si 84 ani), pot beneficia de asistent personal de la primarie.
  Sotul are Alzheimer si sotia are hepatita C si merge foarte greu cu un cadru,are si Parkinson ,tremura foarte tare si nu mai poate nici sa manince.Ce acte ar trebui depuse, unde?Noi avem serviciu si nu putem sta cu ei toata ziua.

  • Daniela Tontsch

   Pot beneficia de asistent personal daca au certificat de incadrare in grad de handicap grav cu insotitor. Faceti cerere la primaria de care apartineti.

   • Halmaciu Cornelia

    Buna ziua,asistentul personal impreuna cu fiica incadrata in grad de handicap pleaca pentru o perioada mai mare in germania se stabileste acolo,nu v a realiza venituri,va ingriji in continuare copilul,mai are dreptul sa fie angajata in romana=ia sau ce se intampla cu contractul de munca al asistentului personal???Multumesc.

 38. Buna seara sunt insotitoare la copilul meu care este adult , pot sa trec de la insotitor la asistent personal ? Am continuitate la salariu ? Si ce trebuie facut ca sa fiu asistent personal ? Va multumesc

  • Daniela Tontsch

   Dumneavoastra sunteti asistent personal, presupun ca aveti un contract de munca. Daca nu aveti puteti depune cerere in acest sens.

   • Lenuta Marinescu

    Buna ziua. Sunt asistent personal din Augusto 2017. Am solicitar plata CO si Primaria spune ca nu are bani pt ca s-au marit salariile. Ce pot face in acest caz? Cui SA ma adresez?

    • Daniela Tontsch

     Depuneți cerere scrisă pentru concediu de odihnă. În funcție de răspuns, vă adresați, sau nu, Inspecției Teritoriale de Muncă.

 39. Buna ziua am o intrebare .sunt asinsent personal la baietelul meu de 7 ani ..daca nu am luat concediu de odihna ..procedurile sunt la fel ca la orice firma ..adica benificiezi de bani pt concediu ..Mulțumesc

 40. Buna ziua.Sunt asistent personal la fiica mea de vreo 10 ani si nu am primit niciodata bani de concediu,se pot primi acesti bani si din urma?Mai am o intrebare fica mea are si certificat CES este in clasa a cincea si in anul 2017 nu am primit niciun ban pentru hrana pe motiv ca acesti bani nu se mai acorda de la stat.Va rog frumos sa ma ajutati cu raspunsuri la aceste intrebari.O zi buna sa aveti.

 41. Stimata doamna, tatal meu are handicap locomotor de gradul I si primeste indemnizatie de la primarie, cam 1100 de lei.
  Are si pensie pentru limita de varsta (are 71 de ani).
  Se poate agaja cu contract de munca fara a pierde indemnizatia de la primarie (ca banuiesc ca pensia nu o pierde)?
  Am auzit in presa cazul doamnei care a scos o carte si a pierdut indemnizatia…inteleg ca ulterior guvernul a dat o hotarare sa o repuna in drepturi.
  Multumesc anticipat!

 42. Alexandru Ana

  Buna ziua as dori sa imi spuneti dak ptr. Un insotitor persoana handicap grav beneficiaza de asigurari medicale sau este asigurat C.A.S???va multumesc astept rasp

 43. Am fost angajata din 1993 pana in 2011 cu contract la primarie ca Asistent personal pt.fiul meu in varsta de 33 ani cu handicap grav, iar in 2011 in urma pensionarii primaria mi_a cerut incetarea contractului de asistent personal .As dori sa fiu angajata iar .se poate conf. legi de acum ?Multumesc f. mult !!!

  • Daniela Tontsch

   Ne-au fost semnalate mai multe cazuri similare cu ale dvs. Daca sunteti pensionata la limita de varsta aveti dreptul sa cumulati pensia cu salariul de asistent personal. Depuneti cerere la primaria de care apartineti.

 44. Am si eu o interbare.
  Toti asistenti sociali au salari la fel sau difera

 45. Buna ziua.
  Sunt in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani dar am depus cerere pentru prelungire pana la varsta de 3 ani pe baza certificatului de handicap grav cu insotitor eliberat pe numele copilului.
  Am citit in lege ca:
  – nu pot fi asistent personal daca sunt in concediu pentru cresterea copilului si primesc indemnizatia de cerstere;
  – poti opta pentru asistent personal sau indemnizatia de insotitor.
  In conditiile astea va rog sa-mi spuneti daca sotia poate beneficia de acordarea indemnizatiei de insotitor, in conditiile in care are un loc de munca.
  Nu dorim sa beneficiem (in speta sotia) de indemnizatia de insotitor daca aceasta ar genera o situatie de incompatibilitate, respectiv drepturi necuvenite (salariu la locul de munca al sotiei si in acelasi timp indemnizatie de insotitor pentru copil cu handicap grav cu drept la asistent).
  Ne-ar ajuta si referiri la baza legala in raspunsul dumneavoastra.
  Va multumim.

  • Daniela Tontsch

   Codul muncii – Art. 35. [cumulul de functii]
   (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.
   (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

 46. Bună seara. Va rog sa a-mi spuneți dacă salariile asistentilor personali cresc de la 1 decembrie 2017?Mulțumesc!

 47. Buna seara.daca sunt angajată pot fi si asistenta personală a tatălui care are gradul de handicap grav?

  • Daniela Tontsch

   Codul muncii – Art. 35. [cumulul de functii]
   (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.
   (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

 48. bună seară doamna Daniela , am o intrebare la dv.
  sunt asistent personal la fiica mea gradu 1 grav cu insoțitor de 5 jumate
  pana acuma 6 luni nu ia tras impozit pe salar , şi acum imi trage, aprope 400 lei … e posibil asa ceva din 1576 lei iau 1152 lei
  Mă mir pentru că de când am primit decizia de 1576 imi ia impozit pe bani

 49. Szilagyi Ionel

  Poate cineva sa ma ajute cu niște informați nu și loat concediu de 5 ani nu a știut ca se poate loa concediu medical va mulțumesc

  • Daniela Tontsch

   In fiecare an se face cerere de concediu de odihna. Din pacate, nu se poate face nimic pentru cei cinci ani in care nu a avut concediu de odihna.

 50. Zaharia Gina Daniela

  Ma numesc Gina Daniela Zaharia, domiciliata in Braila str. Plutinei nr. 29, mama lui Loredana Zaharia, persoana cu handicap grav gradul 1, conform certificatului de persoana cu handicap nr. 4105/11.09.2007 model nou nr. BR-4925/08.06.2017, aflata in evidenta Directiei de Asistenta Sociala Braila, sotul meu si tatal fetei, Zaharia Victor, a fost incadrat ca asistent personal al acesteia. Incepand cu data de 06.11.2017 contractul lui de munca a incetat datorita faptului ca s-a pensionat, conform deciziei de pensionare nr. 221652/23.10.2017, in mod normal persoana cu handicap Zaharia Loredana nemaiavand asistent personal ar trebui sa-si incaseze indemnizatia pentru asistentul personal insa la Directia de Asistenta Sociala Braila mi s-a spus ca fata isi va incasa aceasta indemnizatie in decembrie si isi va primi drepturile in ianuarie 2018. Pentru luna noiembrie 2017, conform legii, nu va primi nimic, pentru ca legea prevede ca aceste drepturi se vor plati din luna urmatoare a optiunii pentru asistent personal sau indemnizatie. Aceeasi lege insa, spune ca acesta indemnizatie se plateste pe toata perioada de valabilitate a certificatului de persoana cu handicap!!! Zaharia Loredana este in plata ca persoana cu handicap grav si certificat permanent din data de 11.09.2007, deci nu face aceasta optiune acum, situatia este una continua din 2007, si aceasta continuitate este intrerupta acum. Nu inteleg de ce nemaifiind asistentul personal ea nu-si poate incasa drepturile pe luna noiembrie, luna care este aproape intreaga dat fiind ca asistentul s-a pensionat cu 06 ale lunii.

 51. Fac dializă am gr1 fără însoțitor scris pe decizie dar bilete de tra
  nsport urban și extern scrie cu însoțitor Este normal??
  Pot renunța la banii de însoțitor virați în pensia de boală și să îl angajez pe fiul meu cu carte de munca însoțitor??
  Atunci este normal să scrie în decizie cu asistent personal??
  Nu pot merge în stațiune că nu scrie cu asistent personal!!

 52. Cârstea Andreea

  Buna ziua! Fetita mea este încadrată în Gradul Grav de handicap recent i s.a eliberat certificatul până în anul 2033 cand o sa aibe 18 ani,în momentul de față are 2 ani si 9 luni. Stiu ca dupa 3 ani eu pot sa ma „angajez” ca însoțitor pentru ea (nu vreau pe altcineva). Am inteles ca mie mi se va face un contract de munca si o sa am salariu iar ea o sa beneficieze de o indemnizație. Imi puteti spune va rog de ce beneficiază ea? Am citit pe diferite site.uri dar nu prea am inteles, pentru ca s.au tot schimbat legile? Multumesc anticipat.

  • Daniela Tontsch

   Legea nr. 448/2006 – Copiii cu dizabilităţi vor beneficia de creșterea sprijinului financiar după cum urmează: din luna ianuarie 2018, 135% pentru gradul grav, pentru gradul accentuat 89%, în timp ce pentru gradul mediu majorarea va fi 28%. Din luna iulie 2018, se va aplica o nouă majorare în cazul copiilor cu dizabilități, în cuantum de 20% pentru gradul grav, 16% pentru gradul accentuat şi 20% pentru gradul mediu.

   De asemenea, în același act normativ se mai prevede că părinții copiilor cu handicap grav pot opta între un asistent personal sau primirea unei indemnizații lunare. Dacă optează pentru suma de bani, atunci ei vor primi lunar valoarea salariului net al unui asistent personal debutant cu studii medii, adică 1,065 lei pe lună.

 53. Buna seara am si Eu o intrebare am copil cu autism cu handicap gr 1 poate primi bursa medicala de la scoala?

 54. Hurduzeu ioana

  Buna seara am si eu o intrbare in legatura cu concediul de odihna sun angajata la sotul meu , de doi ani jumate, am depus cerere la 15 / 12 / 2017 la primaria consilului mi se spune ca nu o sa primesc bani pe concediu ca nu se poate asa ceva , unde pot sa ma adresez va multumesc .

  • Daniela Tontsch

   Adresati-va Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu dizabilitati. Atasati copii ale cererilor cu nr de inregistrare.

 55. Am copil cu handicap grav și sânt in concediu creștere copil cu handicap grav . Pot fi in același timp și asistent personal pentru el sau sânt in incompatibilitate?

  • Daniela Tontsch

   Puteti sa optati pentru indemnizatia in locul asistentului personal, pana terminati concediul de crestere copil.

 56. Gothar Levente

  Buna ziua !

  Asistentii persoanelor cu handicap vor primi la concediu de odihna tichete de vacanta?

 57. Gothar Levente

  Daca da.
  In ce act normativ scrie asta?

  • Daniela Tontsch

   Art.6 din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare

 58. Buna ziua, va rog sa îmi spuneti dacă eu fiind asistent social pt fetița mea in vârsta de 8 ani, încadrată la handicap in urma diagnosticării cu leucemie limfoblastică , risc înalt pot sa ma angajez si in alta parte , fără sa îmi afecteze venitul de la Primărie; si încă o întrebare, voi beneficia de acest post de asistent doar pe durata tratamentului fetitei?
  Va multumesc anticipat!

  • Daniela Tontsch

   Puteti fi asistentul personal al fetei in perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap.

 59. Buna ziua va rog sa-mi Spune-ți când primăria din comuna refuza sa-l angajeze cu carte de munca o persoana (invocând ca nu are fonduri)care îngrijește un bătrân invalid cum trebuie sa procedam pentru ca primăria sa respecte legilile țării și sa angajeze persoana respectiva cu contract legal de munca .va mulțumesc

  • Daniela Tontsch

   Consiliul Național al Dizabilității din România a primit mai multe sesizări în care se semnalează refuzul reprezentanților mai multor primării, din țară, de angajare a asistenților personali din lipsă de fonduri.

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor prevazute la alin. (1) care depășesc procentul de 90% din totalul plaților efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 60. vasile daniel

  Buna ziua.am si eu o bunica de 83 de ani care a facut a.v.c si in urma nefericitului eveniment a pimit incadrare. Handicap grav cu asistent personal.primaria Scornicesti nu e de acord cu angajarea asistentului personal.am depus cererea motivand ca indemnizatia reprezinta doar bani.batrana avand nevoie de o persoana pt a o ingriji in speta asistentul personal.i.am dat in judecata si acum asteptam sa se judece cazul.intr.e timp eu ingrijesc batrana si as dori sa stiu ce sanse avem in instanta deoarece am vazut ca primaria este obligata ca in 30 de zile de la depunerea cererii .sa prwvada postul de asistent. Va multumesc anticipat

  • Daniela Tontsch

   Pentru toate solicitarile trebuie sa aveti cerere depusa cu nr. de inregistrare. Refuzul angajarii asistentului personal este un abuz. Sper ca ati inregistrat un e-mail valabil, v-am dat un raspuns.

   • Daca avem acea indemnizatie de insotitor fara carte de munca,daca depunem o cerere la primarie pt cartea de munca,ni se vor taia banii?mie asa mi-au zis, ca-mi vor taia banii din moment ce las cererea la ei pt cartea de munca.multumesc.

 61. Buna seara. Eu sunt asistent personal de 9 ani pt fetita mea cu handicap grav, grad 1. Pot lucra si ca asistenta medicala in acelasi timp intr-un spital de stat? Si voi putea primi ambele salarii? Multumesc!

 62. Gothar Levente

  Mulțumesc raspunsul.

  M-am gandit legal (OG nr. 46/2017) bugetarii din instituțiile și autoritățile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, până la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanță, denumită voucher de vacanță, în cuantum de 1.450 de lei

  Asistentii persoanelor cu handicap vor primi acest voucher de vacanță.

  Daca da.
  In ce act normativ scrie asta?

 63. Buna ziu,sunt asistent personal al soacrei mele,de 2 ani ,dar au intervenit neintelegeri intre noi si a si dori sa ma angajez in alta parte.Cum trebuie sa procedez pentru a schimba optiunea de asistent personal in indemnizatie.va multumesc anticipat pt raspuns.

 64. Bună ziua
  As dori sa știu dacă unul dintre părinți ar putea beneficia de asistent personal ( pt copil cu grad 1) și celălalt de indemnizație aceluiași copil.va mulțumesc

  • Daniela Tontsch

   Daca aveti doi copii cu handicap grav, care necesita asistent personal, ambii beneficiaza de asistent personal. Puteti opta pentru indemnizatie pentru unul.

 65. Hurduzeu ioana

  Buna ziua , am si eu o intrebare , am sunat la primaria com unde apartin , pentru bani de concediu daca ni se m-ai dau pe anul 2017 , mi sa spus azi cand am sunat ca nu au bani , au avut sedinta cu consilieri si ca e posibil sa ne d-ea in somaj , ce facem cu bolnavi cine are grija de ei ,eu sunt insotitoare la sotul meu , e incadrat cu gradul l va multumesc

  • Daniela Tontsch

   Va sfatuiesc sa nu semnati nimic, costurile salariale ale asistentilor personali sunt suportate integral de stat. Concedierea asistentilor personali este un abuz. Depuneti cerere in scris pentru concediul de odihna, in fiecare an. Cereti numar de inregistrare, altfel nu aveti nicio dovada ca ati facut acest lucru.

 66. Gothar Levente

  Angajati a luat-o.
  Si pentru noi au spus ca noi nu primim. (numai daca si in alte localitate se da)
  Se poate asa ceva.
  Cumva, scrie clarin OUG ca putem obține si noi. Pentru ca la noi se intelege altfel OUG.
  Multumesc.

 67. Buna ziua,
  O persoana incadrata in gradul de handicap grav, poate sa schimbe optiunea pentru primirea indemnizatiei de insotitor cu cea de asistent personal?
  Certificatul de incadrare in grad de handicap grav-permanent-a fost eliberata in data de 09.02.2016.
  Daca da, unde trebuie sa depun cererea: la primarie sau la DGASPC.

  Multumesc mult,

  L.M.

  • Daniela Tontsch

   Depuneti cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC. Suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

   • Va multumesc mult, pentru raspuns.
    .A fost facuta schimbarea, asa cum ati spus, prin DGASPC.

    O zi minunata!
    L.M.

   • Bună ziua vă rog mult să îmi spuneti care sunt toate drepturile bănești ale copilului meu grav .gard 1 cu asistent personal și ce venit am eu cu 12 ani vechime .Multumesc

 68. stancu floreta

  Buna ziua ,sunt asistent personal al sotului meu cu acord fara carte de munca daca as fi angajata cu carte de munca as deneficia si de procentul pt vechimea in munca de 31 de ani eu fiind in varsta de 59 de ani si mai am 2 ani pana la pensia de limita de varsta!? Va multumesc! Mai am o problema ,cand primim acesti bani ,si asa putini,cu intarziere,primarul ne spune ca nu are bani ,acesti bani ne sunt dati de dumnealui sau de catre stat? Si cum salariul minim s-a marit de la 1 ian.in salariul nostru cand se va vedea,pt ca in ianuarie oricum nu s-a vazut? Inca o data va multumesc!!

  • Daniela Tontsch

   Depuneti cerere pentru angajare, sigur ca beneficiati de procentul de vechime.

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata, în baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depaşesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 69. Cristina Filip

  Care este cadrul legal si calculul corect pentru salarizarea asistentilor personali incepand cu data de 01.01.2018.

  • Daniela Tontsch

   GRADATIILE asistentului personal ANGAJAT cu contract de munca prin DGASPC, actualizate pentru anul 2018, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare, conform cu Legea nr. 250/2016:

   Gradatia 0 – de la 0 la 3 ani – 1.162 lei net;
   Gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 1.188 lei net;
   Gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – 1.241 lei net;
   Gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – 1.299 lei net;
   Gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – 1.329 lei net;
   Gradatia 5 – peste 20 de ani – 1.358 lei net.

 70. Buna ziua! am si eu o intrebare;sotul meu 60 ani, are AVC ,are certificat de handicap” grav ”nerevizuibilt” cod boala G81,0,169 fara indemnizatie sau asistent personal,primeste pensie de invaliditate si o indemnizatie pentru persoanele cu handicap prin casa de pensie ,indemnizatia fiind mult mai mica decat cea acordata de Primarie,va rog sa-mi spuneti daca acum dupa doi ani pot face o alta obtiune sa primeasca prin Primarie ,desi atunci cand s-a deplasat comisia de evaluare acasa ,nici nu iesise la pensie si mi s-a spus sec;va primi de la casa de pensii ,pensie de invaliditate si o indemnizatie de handicap ,tot prin casa de pensii,la reevaluare mi s-a spus ca nu am facut eu optiunea ca vreau prin Primarie.
  Asa este dar in cazul in care tu ca si apartinator esti ”DISPERAT” in acel moment sa-l faci bine ,cand vezi ca efectiv nu se misca ,nu mai ai timp sa te informezi la usile inchise in nas ce drepturi ai.Prostia si neinformatia se platesc,asa este dar in cazul meu mai pot face ceva ? dupa 41 de ani de munca si cu un AVC atat de grav suma mi se pare ridicola pentru recuperare in primul rand.Va rog sa-mi raspundeti.

  • Daniela Tontsch

   Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv după trecerea la pensie pentru limită de vârstă şi primesc indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art 7 din Legea nr 63/2010 prin Casa Naţională de Pensii Publice, calculată la 80% din valoare punctului de pensie (în prezent de 664 lei), pot opta pentru primirea indemnizaţiei de însoţitor prevăzută la art 3 şi art 8 alin. (3) din Legea nr 48/2006, prin DGASPC-uri, echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii (în prezent de 777 lei).

   Potrivit art din Procedura de aplicare a prevederilor art 2 din Legea nr 48/2006, coroborate cu cele ale art 7 din Legea nr 63/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobată prin Ordinului Ministerului Muncii nr .272 din 2013 „schimbarea ulterioară a opţiunii, …, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limita de vârstă, se exprima prin cerere adresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, în funcţie de drepturile pentru care optează persoana. În această situaţie suspendarea plăţii drepturilor incompatibile se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele doua instituţii, în scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.”

   Nu este necesar emiterea unui nou Certificat de încadrare în handicap.

 71. Sunt asistent personal la fiica mea, persoana cu handicap grav si din 30.01.2018 am fost chemata la primarie pentru a scrie cererea de demisie deoarece au spus ca nu mai au bani si am facut cererea de echivalent. S-a procedat corect sau daca nu ce trebuie sa fac?

  • Daniela Tontsch

   Este un abuz, Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor prevazute la alin. (1) care depășesc procentul de 90% din totalul plaților efectuate se restituie la bugetul de stat.”

   Nu trebuia sa semnati…

 72. flori murarus

  Buna ziua.sunt asistent personal cu carte de munca 8 ore dar de fapt lucrez 24 din 24 pt ca persoana pe care o ingrijesc locuieste la mine , beneficiez de concediu de odihna si sporul de vechime ,ce sporuri sau alte drepturi avem noi asistenti personali (.orele suplimentare ,sarbatorile legale ) cei de la primarie spun ca noi nu avem nici un drept la orele sulpimentare si sarbatorile legale, va multumesc

 73. Cum trebuie să procedeze un asistent personal ca să fie retribuit ptr zilele de wekend și sărbători legale ? Un asistent personal a- l pers cu handicap grav il supraveghează 24 din 24…..Un spor ceva???multumesc anticipat.

  • Daniela Tontsch

   Problema semnalata de dvs. a fost prezentata autoritatilor si parlamentarilor de nenumarate ori. Sa speram ca se vor gasi solutii.

 74. Buna! Am si eu o intrebare. Ca asistent personal de 5 ani angajat pt ingrijirea unei persoane de gradul 1 handicap.de 1 an de zi in maternitate. Daca persoana ingrijita moare in perioada in care se beneficiaza de maternitate ce se intampla cu asistentul personal? Este in continuare in maternitate sau beneficiaza de somaj? Multumesc!

 75. Cristina Filip

  Care este cadrul legal si calculul corect pentru salarizarea asistentului personal incepand cu data data de 01.01.2018 ?

  • Daniela Tontsch

   GRADATIILE asistentului personal ANGAJAT cu contract de munca prin DGASPC, actualizate pentru anul 2018, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare, conform cu Legea nr. 250/2016:

   Gradatia 0 – de la 0 la 3 ani – 1.162 lei net;
   Gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 1.188 lei net;
   Gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – 1.241 lei net;
   Gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – 1.299 lei net;
   Gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – 1.329 lei net;
   Gradatia 5 – peste 20 de ani – 1.358 lei net.

 76. Cristina Filip

  Multumesc frumos!

  • Cristina Filip

   Buna seara!
   Cum se calculeaza salariul asistentului personal, angajat de primarie, incepand cu 01.01.2019 ?
   Beneficiaza de indemnizatie de hrana, in ce suma ?
   Multumesc mult!

 77. Buna ziua! Am o fetita de 11 ani cu handicap grav cu asistent personal. Pana acum am beneficiat de indemnizatia de insotitor plus drepturile banesti care i se cuvin. Am o neclaritate. Am primit o cerere in care trebuie sa bifez ce doresc asistent personal sau indemnizatie lunara. Indemnizatia lunara este acelasi lucru cu indemnizatia de insotitor care o primeam ? Multumesc !

 78. Sunt asistent personal de apreximativ 10ani dar anca nu am luat bani de concediu nicodata de ce

 79. Buna ziua am o fetita cu handicap grav an vârstă de 26anii din 2001am lucrat cu contract de munca până acum 2ani când am skinbat locația am 14ani vekime acum nu mai beneficiază decat de singura indemnizație 1060 primăria respectivă refuză să mă angajeze spunând nu avem locuri nu mai am nici un fel de drept la medic la concediu etc.

  • Daniela Tontsch

   Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap se asigură integral de la bugetul de stat

   Consiliul Național al Dizabilității din România a primit mai multe sesizări în care se semnalează refuzul reprezentanților mai multor primării, din țară, de angajare a asistenților personali din lipsă de fonduri.

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor prevazute la alin. (1) care depășesc procentul de 90% din totalul plaților efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 80. Buna ziua!Sunt angajata ca asistent personal pt fiul meu de 12ani,daca urmeaza sa intru in concediu de maternitate pot lua si indemnizatia de insotitor in acelasi timp?

 81. Cat este salariul pentru un asistent personal ,fiind începător?

 82. Buna seara am si eu o intrebare cit este indemnizatia pt cresterea copilului la un asistent personal.

 83. buna ziua ,sunt asistent personal unei persoane cu handicap grav 1 cod boala 170;z89 ,vreau sa stiu daca beneficiez de voucher de vacanta si decontarea transportului .fac naveta 32 de km cu masina personala.

  • Daniela Tontsch

   Beficiati de voucher de vacanta. In ceea ce priveste transportul persoana cu handicap si insotitorul beneficiaza de legitimatii pentru transportul public.

 84. Buna ziua,fiti amabila,daca am fost angajata pt prima data ca asistent personal al tatalui meu cu handicap grav vizual si eu am o vechime in munca de 24ani (de la societatea comerciala unde am lucrat),in ce gradatie voi fi incadrata ca asistent personal?Multumesc!

  • Daniela Tontsch

   Salariile de baza si gradatiile

   In conformitate cu Legea nr. 153/2017, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

   a) gradatia 1 – de la 3 ani la 5 ani – se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
   b) gradatia 2 – de la 5 ani la 10 ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
   c) gradatia 3 – de la 10 ani la 15 ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
   d) gradatia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
   e) gradatia 5 – peste 20 de ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

 85. Buna ziua, in calitate de angajat ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav, in cazul in care sunt internat in spital si primesc concediu medical pe aceea perioada persoana cu handicap poate beneficia de banii de compensatie pentru a putea plati alta persoana. Eu in acelasi timp sunt si pensionar. Cei de la primarie sustin sa nu iau concediul medical ci sa declar la spital doar ca sunt pensionar. M-ar interesa si legea care reglementeaza aceasta problema a mea. Va multumesc frumos.

 86. Buna va rog sami raspunda si mie cineva.sunt angajată la o persoana cu handicap grav iar acum sunt însărcinată si as vrea sa stiu cit este indemnizatia pt cresterea copilului

  • Daniela Tontsch

   Persoanele care au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului pot să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului (CCC) în vârstă de până la doi ani (respectiv trei ani, pentru copilul cu handicap), precum și de o indemnizație lunară, așa cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010.

   Potrivit ordonanței, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

 87. Buna ziua doamna Daniela Tontsch!
  Mama mea are asistent personal din data de 1-10-2017. Strict la intrebarea mea nu gasesc raspuns si poate ma puteti ajuta Dvs.
  Asistentul personal, dupa ce perioada poate sa faca cererea de concediu de odihna?
  Angajatorul ( primaria ), spune ca dupa un an. Nu mi se pare corect deoarece asistentul personal, a primit partial ( 15 zile ) concediu de odihna. A fost inlocuita de mine.
  Multumesc frumos si sper sa aveti timp sa-mi raspundeti.

  • Daniela Tontsch

   Art. 148. Codul muncii [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
   (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

 88. Am uitat sa mnetionez ca mama mea are grad de invaliditate din data de 15 iunie 2017 pentru 12 luni. Primaria a acceptat sa angajeze persoana propusa de mine ca asistent personal abia incepand cu luna octombrie 2017.

 89. Buna seara.Va deranjez si eu cu o informatie.Sunt asistent personal cu carte de munca si m-ar interesa sa stiu daca pot sista cartea de munca pe o perioada de timp si implicit sa renunt la functia de asistent,dupa care sa revin in functie.Si daca pot renunta pana in momentul revenirii ce se intampla cu indemnizatia de asistent,o poate lua bolnavul?

 90. Buna ziua, revin cu intrebarea care nu a primit raspuns. In calitate de angajat ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav, in cazul in care sunt internat in spital si primesc concediu medical pe aceea perioada persoana cu handicap poate beneficia de banii de compensatie pentru a putea plati alta persoana. Eu in acelasi timp sunt si pensionar. Cei de la primarie sustin sa nu iau concediul medical ci sa declar la spital doar ca sunt pensionar.

  • Daniela Tontsch

   Potrivit codului muncii, beneficiati de concediu medical. Legea nu mentioneaza primirea banilor de catre bolnav in cazul in care sunteti in concediu medical.

 91. Buna seara.AS dori sa știu dacă o persoana care are contract de munca in calitate de asistent personal,beneficiază de pensie in momentul in care ndeplineste condițiile ,adică vârsta ?

 92. Buna seara.Sunt mama si asistent personal al unui baiat de19 ani cu handicap grav.Am salariu de la primarie si baiatul 390 lei. ma intereseaza daca baiatul meu poate sa aiba si pensie de invaliditate ,daca nu are stagiu de cotizar ,deci nu a muncit niciodata si daca da unde trebuie sa merg.Si vreau sa mai intreb ce putem sa facem daca la noi la primarie nu au vrut sa ne dea concediu de odihna pe 2017. Nu ne/a spus nimeni ca avem acest drept.

  • Daniela Tontsch

   Depuneti cerere la Cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de munca competente, in functie de domiciliu, pentru incadrare in grad de invaliditate.

 93. vin cu o rectificare 340 are baiatul

 94. denisa ionescu

  buna ziua!am baietelul cu handicap grav.sunt pe indemnizatie deoarece am fost in crestere copil pt fetita cea mica.acum am terminat si vreau sa trec ca asistent personal la baiat.cei de la primarie sustin ca anul acesta sa dat o lege precum ca nu se fac angajari.asa este?

  • Daniela Tontsch

   Consiliul Național al Dizabilității din România a primit mai multe sesizări în care se semnalează refuzul reprezentanților mai multor primării, din țară, de angajare a asistenților personali din lipsă de fonduri.

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor prevazute la alin. (1) care depășesc procentul de 90% din totalul plaților efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 95. Vă rog frumos ,dacă sunt pensionata și am o pensie de 520 de lei mai pot sa mă angajez ca asistent personal și dacă pot lua și pensia și salariu ca asistent personal

  • Daniela Tontsch

   Daca sunteti pensionata la limita de varsta puteti sa cumulati pensia cu salariul de asistent personal. Nu puteti daca aveti pensie anticipata sau de invaliditate.

 96. Documentele în vederea angajări în calitatea de asistent personal se depun la primărie sau la Dgaspc? Specific persoana cu handicap momentan are indemnizație de însoțitor .Persoana cu handicap va trebui sa renunțe la indemnizația de însoțitor și care este demersul legal . Și o ultima nelămurire. dacă persoana cu handicap gradul 1 având dreptul la un asistent personal mai poate reveni la indemnizația de însoțitor și la ce instituție va face demersul dacă asistentul personal va renunța la calitatea sa de angajat bineînțeles dacă va fi cazul. Vă rog frumos…

 97. Amariei Livia Tatiana

  Buna ziua. Am si eu o problema. Din septembrie 2014 sunt angajata ca asistent personal pentru baietul meu cu distrofie musculara. La angajare mi s-a calculat gresit vechimea in munca .In loc de 9 ani si 7 luni cat ieseau din calcule ei mi-au trecut doar 5 ani si 7 luni. Mai pot beneficia de recalculare din urma a salariului si ce ar tebui sa fac in acest caz?

 98. Documentele în vederea angajări în calitatea de asistent personal se depun la primărie sau la Dgaspc? Specific persoana cu handicap momentan are indemnizație de însoțitor .Persoana cu handicap va trebui sa renunțe la indemnizația de însoțitor și care este demersul legal . Și o ultima nelămurire. dacă persoana cu handicap gradul 1 având dreptul la un asistent personal mai poate reveni la indemnizația de însoțitor și la ce instituție va face demersul dacă asistentul personal va renunța la calitatea sa de angajat bineînțeles dacă va fi cazul. Vă rog frumos…

 99. Vă multumesc

 100. daca sunt angaiat ca asistent personal al persoanei cu handicap grav. gradatia 5 in cadrul primariei este corect stability salariu brut la 1900lei ? multumesc mult

 101. Buna seara .
  O persoana cu grad 3 de invaliditate poate opta pentru asistent personal al unei persoane cu grad de handicap grav ?
  Sau am doar alternativa de a opta pentru indemnizatia lunara de insotitor al parintelui meu ? Si cat este aceasta ?

 102. Buna ziua .Tatal meu tocmai a primit de la DGASPC certificatul de incadrare in grad de handicap grav si ma informeaza in acelasi timp ca pentru cazurile noi de incadrare in grad de handicap ” grav cu asistent personal ” si revizuiri cu incadrare in grad de handicap „grav cu asistent personal”,este necesar sa ma prezint la dansii in vederea exprimarii optiunii privind angajarea unui asistent personal sau primirea indemnizatiei lunare.
  Mentionez ca eu ca fica a tatalui meu am grad 3 de invaliditate deci cu drept de munca 4 ore.
  Va rog sa ma lamuriti daca ma pot angaja ca asistent personal pentru tatal meu sau ce decizie este mai bine sa iau ?
  Multumesc anticipat .

 103. Am o fetita cu handicap grav.de 25 de ani si sînt asistent personal as dori sa stiu dacă am casă la țară în altă localitate și vara pe perioada de două…..luni mergem cu ea acolo deoarece ii place fetiței mele iar pe peroada de iarnă stăm la bloc….este vreo problema? Deși am concediu de odihnă ca asistent personal tot cu fetița stau non stop.desi eu anunt cînd plec cei de la asistență spun că nu am voie să plec.nu stiu dacă scrie undeva ca trebuie sa ți persoana cu handicap numai in bloc sau sa nu o duci unde este bn.pt ea.va rog sami spuneti daca e vreo problemă .Vă mulțumesc

  • Daniela Tontsch

   Dumneavoastra nu aveti domiciliu fortat, e aberant ce vi se cere. Puteti sa mergeti oriunde doriti cu copilul. Nu mai acceptati sa vi se spuna, cereti notificare scrisa!

   • Va mulțumesc frumos!!!

   • Bună seara…. Îmi cer scuze pt deranj…. Am probleme cu cei de la asistență…. Mă amenință că mă da afara deoarece plec cu fetita pe timp de vara la țară eu am casa în alt județ dar domiciliu stabil avem în localitatea unde sint angajata ca asistent personal…. Mi se spune sa trec fetita pe indemnizație de handicap sau să-mi fac mutația pe timp de vara la țară și sa ma plătească primaru de acolo……. Eu ca mama merg pt binele fetiței mele ii face bn psihic și fizic………va rog ce pot face…… Sint amenințată cu desfacerea contractului de munca după 27 de ani de cind sint angajata pt fetița mea cu handicap grav. Va mulțumesc.

 104. Buna ziua , Daca sunt angajat ca asistent personal cu handicap grav cu 8 ore de munca , mai am dreptul la 4 ore de munca in alta unitate pe zi .

  • Daniela Tontsch

   Da, se poate. Codul muncii nu stabileste un numar – limita de contracte individuale de munca pe care le poate incheia o persoana. Nu exista conditionari in aceasta privinta.

 105. Buna ziua,
  Sunt angajat ca asistent personal al unei persoanei cu handicap grav de aproximativ un an. Acum am in familie 2 (doua) persoane cu handicap grav (cu insotitor). Pot fi angajat ca asistent personal si pentru a doua persoana (cu handicap mintal)? Salariul se dubleaza? Mentionez ca am 14 ani vechime in campul muncii.
  Multumesc.

 106. Croitor Adriana

  Buna seara! Intrebarea mea este daca concediul medical al asistentului personal se considera lipsa temporara de la locul de munca?..

 107. Buna ziua,
  Asistentul personal al persoanei cu handicap are foarte mult concediu medical. Persoana cu handicap grav cere sa ii platim indemnizatie pe toata perioada cat are concediu medical asistentul. Este corect? Eu nu am gasit temei legal numai in cazul concediului de odihna, o data pe an.

 108. ART. 37
  (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:
  a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

  b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
  c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
  d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;
  e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24.

  (2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.
  –––

  (3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
  –––

  INTREBAREA MEA ESTE: DACA PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL SE CONSIDERA ABSENTA TEMPORARA IN CAZUL ASISTENTULUI PERSONAL?

 109. Sunt asistent personal cu contract de munca din 1 ianuarie 2012 si pana in prezent pt baiatul meu.Nu am luat niciodata concediu de odihna,Acum am fost la primarie si efectiv secretara m/a dat afara din birou ,ca ma duc sa otrag la raspundere.Am facut cereresi am discutat cu primarul si s/ar putea aproba pe 2018.Va rog frumos sa imi spuneti daca se poate da concediul de odihna ,respectiv indemnizatia si pt 2017. ,am cerut in cerere.ce se mai poate fa ce cu ceilali ani.Din 2006 pana acm niciodata secretara nu mi/a prezentat un grafic cu concediile de odihna pe care sa il semnez.

 110. Buna seara,
  Daca asistentul personal al persoanei cu handicap are studii superioare, se tine cont de aceste studii la stabilirea salariului?

  • Daniela Tontsch

   Legea 448/2006 Articolul 37

   (1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

   a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Art. 10. – Salariile de bază și gradațiile

   (1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații.

   (2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

   (3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.

   (4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:

   a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

   b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

   c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

   d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

   e) gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

   (5) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

   (6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradației deținute.

 111. Buna ziua sant angajata ca asintent personal din data de 07 10 2017 la o vecina parasita de copiii cu atac cerebral și cu pareza partea stângă am întreținuto foarte bine am făcut recuperare la domiciliu ei ,cu masaje încercarea câte un pic câte un pic sa meargă și de cam 2 luni merge sprijinită în baston acum au venit copiii sa mă dea afară ca nu mă mai primesc la ea acum Cum trebuie sa procedez de la primărie zice sami dau demisia dar nu am acceptat ce pot sa fac în situația de fata doamna ar vrea dar nu pot de copii sa mă apropii la ea

 112. Antoaneta Luca

  Buna ziua,
  de curand socrul meu a devenit o persoana cu certificat grav cu asistent personal; cum pot sa devin asistent cu acte in regula si platit de primarie

 113. Soția este angajata cu carte de munca că asistent personal la sectorul 4.in urma schimbării domiciliului în jud.teleorman,nu s-au comunicat că nu poate pleca prin transfer cu toate că cei din Teleorman sunt de acord sa preia dosarul.trebuie sa înceteze contractul de munca.ln acest caz nu pierde unele drepturi,,vechime,sporuri s-au grupe. Multumesc

 114. In conditiile cand asistenti personali sunt angajati cu CM pe perioada determinata, pe perioada valabilitatii Certificatului de handicap,Contractul este din anul 2013 de atunci am prelungit CM cu acte aditionale depasind cele 36 luni .Este corect ca aceasta categorie de personal sa fie angajata cu CM cf.art.83 lit h si nu are legatura cu prevederile art.84 din legea nr.53/2003.Sunt cazuri cand sunt angajati asistenti personali din anul 2008 si s-a depasit termenul de incheire a 3 contrcate succesive.

 115. Buna seara.As dori sa stiu si eu, cate luni trebuie avute lucrate un asistent personal intr-un an,pentru a beneficia de concediu de odihna.

  • Daniela Tontsch

   Codul muncii – Articolul 148 – Programarea concediului de odihna

   (fostul art. 143)

   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.

   (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.

   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.

   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

 116. Filip Cristina

  Care este salariul asistentului personal incepand cu data de 01.03.2018 ?

  • Daniela Tontsch

   Gradatiile asistentului personal ANGAJAT cu contract de munca prin DGASPC, actualizate pentru anul 2018, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

   Gradatia 0 – de la 0 la 3 ani – 1.162 lei net si 1.900 brut;
   Gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 1.188 lei net si 1.943 brut;
   Gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – 1.241 lei net si 2.040 brut;
   Gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – 1.299 lei net si 2.143 brut;
   Gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – 1.329 lei net si 2.197 brut;
   Gradatia 5 – peste 20 de ani – 1.358 lei net si 2.252 brut.

   Astfel, persoanele cu dizabilitati gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin primarie, vor primi 1.162 lei net (1.900 brut), echivalentul gradatiei de salarizare zero. Cei cu asistent personal angajat cu contract de munca, vor primi diferentiat, in functie de vechimea lor.

   Din data de 1 iulie 2017, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 800 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). Valoarea punctului de pensie creste de la data de 01.07.2017 la 1.000 lei, ceea ce reprezinta o majorare cu 9% fata de valoarea precedenta de 917,5 lei. (OUG nr. 2/2017)

   • Cristina Filip

    Multumesc frumos pentru raspuns !
    Am inteles acest lucru, intrebarea era daca se mareste salariul cu 1,01% de la 01.03.2018 conform Legii nr.153/2017.

 117. Buna seara.Am depus si eu actele pentru deducere personala,in luna ianuarie a acestui an si inca nu mi-au intrat banii.Vreau sa va intreb daca stiti la cat timp ar trebui sa-mi intre banii.

 118. Floarea Mariana

  Bună ziua.Am fost asistent personal la fratele meu din 2013 , anul acesta în martie am primit o notificare sa încheie contractul de munca sa depun dosarul de pensie la limita de vârstă.Vă rog sa mi spuneți după ce primesc decizia de pensie mai am dreptul la angajare . Am întrebat nu sunt obligați.Mulțumesc mult .

  • Daniela Tontsch

   Codul muncii va permite.
   Consiliul Național al Dizabilității din România a primit mai multe sesizări în care se semnalează refuzul reprezentanților mai multor primării, din țară, de angajare a asistenților personali din lipsă de fonduri.

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor prevazute la alin. (1) care depășesc procentul de 90% din totalul plaților efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 119. Marius Ionel

  Buna ziua sunt incepator si dupa cate am inteles salariul brut e 1900 lei iar cel net in mana 1162 lei,eu am depus dosarul pe data de 12 ale luni trecute si acum cand mi-am verificat cardul erau doar 808 lei(mentionez ca nu am alte venituri sau sami fie depuse alte sume in cont),intrebara mea e mi-au fpst platite doar restul zilelor lucratoare de la data inceperi contractului(adica de pe data 12 pana pe 31) sau au gresit si imi vor vira si restul??

 120. Gabriela Bagiu

  Buna ziua ,ce putem face pt.ca si noi,asistentii pers.sa putem beneficia de sporul de 25 % ,asemenea asisten.maternali,spor prevazut in Reg.sporurilor .,anexa 9
  ,pc.D.Vi se pare corect ca asist.pers.sa nu primeasca ac.spor desi lucreaza 24 din 24 in conditii grele ,avand grija perm.de o pers.cu hand.?Care este duf.dintre asist.maternali si cei pers.?Va multumesc!

 121. Paraschiv Claudia

  Buna ziua.Ce pot face daca primaria vrea sa ne treaca pe indemnizatii desi am optat pentru asistent personal?Ultimul contract cu primaria este din lina septembrie incheiat.Multumesc.

  • Daniela Tontsch

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata, în baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depaşesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 122. BALAN VIORICA

  Buna ziua.

  Sunt angajata cu contractul suspendat pentru crestere si ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani pana la data de 15.06.2018.
  Am Hotarare de incadrare a copilului in gradul de handicap grav cu asistent personal, cod grad de handicap 11.
  Ce trebuie sa fac in continuare, avand in vedere ca ar trebui sa imi reiau activitatea si eu nu mai doresc acest lucru.
  Va rog raspuns.

 123. Buna ziua.As dori sa stiu daca pot sista cartea de munca pe o anumita perioada de timp,dupa care sa revin la normal.

 124. Buna ziua am o bunica de 87 de ani cazuta la pat dependenta de alte persoane ar putea beneficia de asistent personal sau indemizatie?

  • Daniela Tontsch

   Poate beneficia de asistent personal daca comisia de evaluare acorda grad grav cu asistent personal.

 125. Valerica

  Buna ziua,sunt asistent personal al cumnatei mele, in urma cursurilor de calificare profesionala am obtinut certificatul de calificare profesionala, se poate depune la primarie ?pt.marire de salariu ? Sau categorie la pensionare?

 126. Brînză Iuliana

  Bună ziua!Am băiețelul de 3 ani și 10 luni și are încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal ,am fost la primăria de care aparțin și mi-au spus că nu angajează asistent personal și să optez pentru indemnizație eu neștiind care este diferența fiind pentru prima dată cu încadrarea aceasta de handicap! Aș dori sa știu cât este indemnizația și dacă pot face alte demersuri în altă parte să mi se facă angajare ca asistent personal atâta timp cât am dreptul la așa ceva.

 127. BUNA SEARA VA ROG SA-MI SPUNETI SI MIE SA SA LAMURITI CU O PROBLEMA DACA 2 PARINTI SUNT ASISTENTII PERSONALI LA DOI COPII CU HANDICAP GRAV SI IN ACEST TIMP SOTIA ESTE INSARCINATA SI NASTE MAI POATE SA MAI FIE ASITENT PERSONAL INCONTINUARE PENTRU COPIL . DACA NU ARE PE NIMENI DINTRE RUDE SA PREEA CA ASISTENT PERSONAL NICI SOTUL SI NICI SOTIA NU ARE PE CINE PUNA CA ASISTENT PERSONAL CE SE POATE FACE IN ACEST CAZ CUM MA PUTETI LAMURI CE TREBUIE FACUT MULTUMESC

 128. Filip Cristina

  Asistentul personal beneficiază de voucher de vacanță ?

 129. Filip Cristina

  Bună ziua !
  Pentru asistenții personali care au perioada de angajare determinată (ex. 1 an), încetează Contractul individual de muncă la data perioadei determinate și se încheie un nou contract de muncă sau se continuă cu acte adiționale ? Cât timp ?

  Vă mulțumesc !

 130. Buna seara, am si eu 2 intrebari. Sunt asistent personal angajat la primarie.
  1. Ce se aude de tichetele de vacanta pentru asistentii personali angajati?
  2. Am primit rovigneta gratuita cu valabilitate un an. In scrisoarea care insoteste rovigneta scrisa de personalul DGASPC este specificat ca rovigneta-si pierde valabilitatea din ziua decesului persoanei cu handicap pe care o ingrijesc. Nu inteleg, daca s-a platit pe un an de ce sa expire?
  Multumesc frumos, astept raspuns.

 131. radu milea

  sunt asistent personal al unei persoane cu handicap grad 1 sunt angajat de 2 ani si 6 luni am intrebat primarul daca beneficiez de tichet de vacanta fiind si eu angajat bugetar ferm mi sa spus ca noi suntem deosebiti si nu beneficiem ,unde e adevarul?chiar suntem pasati de la o categorie la alta ?suntem sau nu suntem bugetari?beneficiem sau nu de acel tichet de vacanta ? astept un raspuns concret ,cred ca in asentimentul meu sunt foarte multe persoane care traiesc cu aceasta incertitudine ,va multumesc

 132. Bunā ziua. Avem urmatoarea situatie: asistent personal anagajat pe perioada determinata, pana la valabilitatea certificatului de incadrare în grad de handicap grav cu asistent personal. In noul certificat eliberat persoana a fost incadrata cu handicap grav fara asistent personal. Intru-cat nu s-a obszervat aceasta noua incadrare asistentului personal mi I s-a desfacut contractul la data expirarii perioadei pentru care a fost angajata sí care coincide cu data expirarii primului certificat cu asistent personal. Aistentului fiind intocmit act aditional de prelungire al cim fara sa observe ca noul certificat nu da dreptul la asistent, cu toate acestea asitentul fiind salarizat ín continuare fara temei inca trei luni, pana cand s-a observat aceasta gresala. Intrebarea ar fi cum se va putea remedia aceasta situatie, respectiv recuperarea salariului necuvenit. Multumesc.

 133. In perioada concediului medical si a celui de crestere a copilului persoana care beneficiaza de drept de insotitor cum poate obtine asistenta? Pentru ca nu beneficiaza de asistenta si nu poate plati alta persoana?

  • Daniela Tontsch

   Din pacate, legea nu prevede masura de protectie pentru beneficiar in cazul in care asistentul personal este in concediu medical.

 134. Buna ziua. Ca asistent personal angajat de primarie, beneficiez si eu de voucher-ul de 1.450 ?
  si de unde se poate lua acesta ?

 135. Buna seara!As avea sí eu o intrebare! Mama mea este asistentul personal al fratelui meu,din nefericire sí mama a fost incadrat ca sí persoana -cu handicap accentuat. Ea are grija sí in continuare de fratele meu bineinteles -cu ajutorul famíliei.Poate sa ramana angajata mama ca sí asistentul personal al fratelui meu?Multumesc!

 136. Delurintu G

  Bună ziua! Aș avea nevoie de câteva lămuriri: opțiunea pentru a beneficia de asistent personal angajat sau de a primi indemnizație (înțeleg că e la nivelul salariului net al unui asistent personal) se exprima la momentul in care comisia DGASPC constată că persoana in cauza este eligibilă pentru acest sprijin sau se poate opta oricând ulterior în relație cu primăria? A doua întrebare: in ambele cazuri, salariu pentru asistentul personal sau indemnizație pentru persoana cu handicap, plățile se fac tot de către primărie? Am văzut undeva mai sus expresia „asistent personal angajat al DGASPC”…Ce se poate face in situația în care o persoană intră în drepturi în cursul anului dar primăria spune că nu au fost prevăzute fonduri și nu are de unde plăti? Mulțumesc

  • Daniela Tontsch

   Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017:

   “(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata, în baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

   (3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depaşesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 137. buna ziua , sant angajata de 1 luna jumate la primarie ca si asistent personal si as vrea sa stiu daca beneficiez de tichete de vacanta . multumesc

 138. Buna ziua! Intentionez sa ma adresez comisiei DGASPC judetene in vederea incadrarii mamei mele intr-un grad de handicap, avand in vedere afectiunile pe care le are si nevoia de sprijin. In cazul in care se va stabili ca are dreptul sa beneficieze de indemnizatie pentru insotitor, aceasta indemnizatie poate fi folosita si pentru plata cheltuielilor lunare la un centru de ingrijire de stat sau privat?
  Un alt aspect al problemei: atunci cand m-am interesat la primarie despre posibilitatile de angajare a asistentului personal, mi s-a spus ca primaria nu angajeaza asistenti personali ci se considera doar optiunea platii indemnizatiei catre persoana bolnava si asta numai dupa eventuale rectificari de buget, invocand dificultatile de finantare. Ce posibilitati sunt pentru a obtine drepturile legale, adica sa avem posibilitatea optiunii pentru angajarea unui membru de familie ca asistent personal daca va fi cazul si ce se poate face in cazul in care primaria tergiverseaza sau obstructioneaza ancheta sociala ceruta de DGASPC sau angajarea unui asistent personal sau plata indemnizatiei pentru insotitor? Multumesc

  • Daniela Tontsch

   Este un abuz, mergeți cu legea în mână la primarie. În acest articol aveți elemente importante din lege.

 139. Buna ziua! Sunt asistent personal de 23 de ani pentru fata mea care are handicap grav si as vrea sa stiu daca pot beneficia de bani de concediu chiar daca nu o sa fiu inlocuita de un alt asistent personal.

 140. Bună ziua!Am un copil încadrat în gradul de handicap grav cu asistent personal.Asistentul personal are dreptul de a părăsi țara pe o perioadă de 2 luni ( pentru muncă sezonieră în străinătate) .Cum se poate proceda?

 141. Dgaspc spune ca nu se fac angajari de asistenti personal, ca nu sunt locuri.Am cerut sudienta la primar,ce pot fa ce altceva da ii presez cumva?

 142. Ioanitescu Rodica

  Buna ziua,
  In ce conditii se sisteaza indemnizatia de insotitor?
  Intreb deoarece am facut schimbare de domiciliu de la oras la sat. Adica in data de 23 aprilie am depus actele la oras pentru schimbare domiciliul (unde am si primit indemnizatia in luna mai aferenta lunii aprilie 2018 ), iar la inceputul lunii mai 2018 am depus actele la primaria de la sat. Mi s-a comunicat de catre primaria de la sat ca nu primesc indemnizatie decat de in luna iulie ( afeneta lunii iunie). Nu inteleg de ce se pierde luna mai deoarece a fost facut si transferul dosarului de la autoritatea tutelara de la oras. MUltumesc frumos.

 143. Buna ziua, Sunt asistent personal la persoana adulta cu handicap angajata cu contract de munca ,am intrebat la primaria de care apartin daca noi beneficiem de voucher de vacanta si mi s-a spus ca nu avem cadru legal pentru acordare voucherului. As dori sa stiu daca avem dreptul sa primim si noi. Va multumesc.

 144. Buna ziua as dori sa stiu daca atunci cand sunt asistent personal si vreau sa olec cu copilul intr-o vacanta inafara tarii trebuie sa depun vre’o cerere anume la primaria de ynde sunt angajata?

 145. Gontaru Daniel

  Bună ziua! Momentan sunt angajat și sunt și asistentul personal al fetiței mele în vârstă de trei ani și jumătate,as vrea sa plec din tara impreuna cu fetita si sotia pentru o perioada mai lunga de timp,cum trebuie sa procedez în legătură cu indemnizatia care o primesc de la primărie, trebuie sa anunț ca plec din tara sau ce trebuie sa fac? Mulțumesc!

 146. Buna ziua. Am primit decizia de încadrare ca persoana cu handicap grav , gradul 1 cu drept de Asistent personal. Imi spuneți va rog, pot beneficia eu personal de indemnizație in loc sa am Asistent personal? Va multumesc.

 147. mariana N

  Buna ziua! in cazul infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, ca institutie cu personalitate juridica, cine face angajarile: Primaria sau Directia? Multumesc!

 148. Buna ziua
  Doresc sa devin asistent maternal. Sunt pensionata de boala gradul 3 cu drept de munca ( protezare de sold ). In legislatia privitoare la asistentii maternali, la conditii de indeplinit apare sintagma –-persoana sa aiba capacitate de exercitiu deplina–care nu stiu la ce se refera. Va rog sa-mi spuneti daca in situatia mea, pot devenii asistent maternal.
  Va multumesc.

 149. Buna ziua! As dori sa stiu daca asistentii personali au dreptul la tichete de vacanta si in baza carui legi? La noi primaria spune ca nu au fonduri , dar restul angajatiilor au primit.

  • Daniela Tontsch

   Primaria ofera tichete de vacanta numai daca are buget, asa zice legea. Daca aveti dovada ca ceilalti angajati au primit, faceti plangere la CNCD.

 150. Mihaela Miky..

  Buna seara..sunt asistent personal tatalui meu de 2 luni..este incadrat in gradul 1 nevazator…fratii mei nu sunt de acord ca eu sa fiu angajata tatalui..daca eu doresc desfacerea contractului de munca desi nu imi va merge vechimea in munca ,,eu pot opta pt indemnizatia de insotitor? Cui ma adresez si ce acte imi trebuie .??? Ma pot transfera ca asistent personal la alta persoana cu handicap???unde ma adresez??? Va multumesc din suflet…

 151. Georgeta Pavel

  Buna seara. As avea o intrebare. Sunt angajata ca asistent personal pentru copilul meu si in urma unei discutii avute cu cei din primarie, am inteles ca exista o prevedere care spune ca asistentul personal isi exercita sarcinile de serviciu doar la domicliul bolnavului. Prin urmare, mi s-a comunicat ca, de cate ori ma voi hotari sa imi iau copilul si sa plec din localitate, fie pentru a-mi vizita rudele, fie pentru a duce copilul la clinicile de specialitate unde este urmarit, va trebui sa le declar celor din Primarie acest lucru si ca pe toata perioada in care ue si copilul nu vom fi la domiciliu, contractul meu de munca va fi suspendat si nu mi se va mai plati salariul. Este corect, din punct de vedere legal? Multumesc.

  • Daniela Tontsch

   Angajatii primariei nu cunosc legea. Asistentul personal insoteste persoana cu handicap si o ingrijeste pe tot parcursul anului cu exceptia zilelor de concediu de odihna. Daca vor pune in aplicare ce au afirmat, este un abuz. Ce scrie in contractul dvs de munca? Gasiti asa ceva acolo? Ma indoiesc. Cereti-le paragraful din legea pe care o mentioneaza….

 152. Buna ziua doamna Daniela!
  Sunt incadrat in grad de handicap accentuat, fac dializa de 3 ori pe saptamana, am varsta de 82 de ani si probleme locomotorii.
  Locuiesc la sat si nu reusesc sa conving administratorul drumului (primaria!) sa asigure calea de acces pentru ambulanta bgs care imi asigura transportul, pana la poarta locuintei, desi este drum public, insa intr-o stare destul de degradata, fiind nevoit sa fac eforturi deosebite pentru a ajunge la masina si asta pe la orele 4 dimineata.
  Ce ma sfatuiti sa fac impotriva acestei situatii paradoxale?
  Multumesc.

 153. Bună ziua. Sunt asistent personal a mamei mele cu grad de handicap grav.La depunerea cererii de concediu am cerut înlocuirea mea cu o altă persoană sau sa i acorde mamei mele indemnizația.Primaria mi a răspuns cum ca „vă punem la dispozitie posibilitatea de internare intr un centru de tip respiro”.Mama mea refuză internarea in centru.M am informat in legatura cu legea iar posibilitățile erau de a fi trimisă în centru,de a primi indemnizația,sau de a alege o altă persoana. Decizia primăriei poate alege una din opțiuni ,sau depinde de alegerea bolnavului?Mulțumesc.

  • Daniela Tontsch

   Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal (concediu de odihnă), angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie lunară, similară cu indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau găzduirea într-un centru de tip respiro (art 37, alin (2),(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).

   Ar fi trebuit să acceptați găzduirea, e posibil să fi fost o capcană. Găzduirea în aceste centre este foarte costisitoare.

 154. OrşaRamona

  Buna ziua.sunt asistent personal.stiți cumva dak pot beneficia d vaucher d vacanta d la primarie?

 155. Buna ziua,eu primesc o indemnizatie lunara pt handicap grav,nu mai am asistent,pot beneficia de tichetul de vacanta?mutumesc.

 156. OrşaRamona

  Buna ziua.sunt asistent personal.de la primarie spun k nu se dau vauchere d vacanta doar angajatiilor din primarie…

 157. Drehuta Rodica

  Buna ziua, lucrez de un an ca asistent personal al soacrei mele, persoana cu handicap grav accentuat și as dori sa stiu daca dupa un an mi se mărește salariu tinand cont de vechime dar neavând cursuri de îngrijire persoane vârstnice. Totodată, domnul primar nu a dorit să mi accepte cerea de concediu, afirmând că nu are asistent personal disponibil pentru a sta cu soacra mea, si nici nu imi poate sa mi plati zilele de concediu neluate pe motiv că nu sunt fonduri. Asta chiar dacă ma am mutat la domiciliu persoanei căreia îi sunt asistent la o distanță de 25 de km. Cui ar trebui sa ma adresez? Va multumesc anticipat.

 158. buna ziua,sunt asistent personal al tatalui meu,vrea sa stiu daca pot sa ma mai angajez cu 4ore

 159. Bună ziua,am o întrebare pentru dumneavoastră, soția mea este angajată asistent personal pentru fratele meu care este cu handicap grav,are trei ani vechime și acum este însărcinată are 17 săptămâni,poate sa solicite concediu de risc și apoi concediu de creștere a copilului, persoana cu handicap locuiește împreună cu noi,care ar fi condițiile.va mulțumesc anticipat

 160. Buna ziua. Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: Atat mama mea in varsta de 70 ani cat si fratele meu in varsta de 48 ani sunt persoane cu handicap grad I, ambii cu drept pentru asistent personal, dar cu indemnizatie lunara pentru asistent . Deci nu exiosta asistent personal angajat pentru ei. Eu lucrez si am vazut ca pot beneficia de reducerea programului de lucru daca . Sunt angajata ca si bibliotecar comunal, singurul angajat la biblioteca. Impreuna cu ei mai locuieste doar tatal meu, in varsta de 75 ani, bolnav, care se deplaseaza cu bastonul. In situatia acesta eu pot face cerere de reducere a programului de munca? In ce fel vor fi afectate veniturile lor, si ma refer aici la cele doua indemnizatii platite de primarie. Lucrez in acest sistem numit „ administratie publica locala„ si stiu de ce sunt capabili primarii, am vazut ce raspunsuri au primit ceilalti, cunosc si varianta cu „ nu avem fonduri„ ,din pacate relatia mea cu d-l primar nu este tocmai roz asa ca am preferat sa tac. Va rog daca se poate sa ma ajutati cu temeiul legal si cui ar trebui sa ma adresez. Multumesc anticipat.

 161. Genosu Mihaela

  Salariile asistentilor personali sunt platite din banii primariei sau din fondurile alocate si 10 % suporta primaria?

 162. Buna ziua. Am fost incadrat ca persoana cu grad de handicap grav, iar mama este insotitor. Nu am lucrat niciodata.

  Daca aveti timpul necesar sa imi raspundeti as dori, va rog, sa stiu daca:
  – am drept de munca ?
  – daca ma angajez in alta localitate si imi schimb domiciliul trebuie sa notific primaria de unde incasez acum indemnizatia (500 lei) si sa trec la primaria localitatii unde sunt angajat ?
  – pot sa renunt la insotitor si sa primesc eu indemnizatia de insotitor ?

  In legatura cu ultima intrebare am gasit cateva modele de cereri si mai multe articole, dar in toate se specifica „persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal, care au SI calitatea de pensionar de invaliditate gradul I (avand inainte calitatea de „angajat” cativa ani), pot opta pentru a avea asistent personal sau pentru a primi indemnizatia de insotitor pe numele lor.”
  Eu nu am mai lucrat, si nu am gasit informatii clare daca se poate proceda in mod similar si in situatia in care sunt eu.

  Va multumesc!

  • Daniela Tontsch

   Da, aveti drept de munca. Daca va schimbati domiciliul, cereti mutarea dosarului. Da, aveti dreptul sa optati pentru indemnizatia in locul asistentului personal.

 163. Ghiorla. Mihaela

  Buna ziua fiind persoana cu handicap grad 2(am diabet)ma pot angaja ca asistent personal pt cumnatul meu cu grad 1?

 164. buna ziua vreau sa stiu daca asistentul personal este bugetar

 165. Bună ziua. Pe 18.08.2018 am depus la Primarie dosarul de angajare ca asistent personal pentru fratelui meu, cu nr.de înregistrare. Pe 04.09.2018 am depus tot la Primarie o adresa pt. a ne comunica în scris motivul pt. care nu mi se încheie contractul de munca. Pe 07.09.2018 am primit răspunsul în scris de la Primărie :”nu au fost primite fonduri pt.aceste plăti „. Cele 30 de zile au trecut și contractul de munca tot nu a fost făcut. Va rog frumos să mă sfătuiți ce ar trebui să fac în continuare sau la ce instituții sa mă adresez pt. a putea rezolva situația. Vă mulțumesc .

 166. Buna seara. Lucrez ca asistent personal de 16 ani si Dna care m-a angajat ca asistent personal pt fiica dansei, vrea sa ma dea afara. Am cerut sa intru in șomaj , dar cei de la DGASPC sector 4, mi-au spus ca nu beneficiez de șomaj . Beneficiez de șomaj după 16 ani de munca ?

 167. Buna seara
  Incepand cu luna septembrie, datorita incadrarii in grad de handicap grav cu insotitor (urmare amputarii piciorului stang deasupra genunchiului), mama primeste indemnizatie de insotitor. In aceasta luna am ridicat banii de la casieria primariei, dar mi s-a cerut un cont bancar pe numele ei unde sa-i fie virati banii in continuare. Nu-i poate primi la domiciliu, odata cu pensia? Nu are cont bancar si nici nu-si poate deschide un cont fiind imobilizata la pat.

 168. Buna ziua,
  Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav sunt obligatorii normele de sanatate si securitate in munca? Unde este reglementat acest lucru? Asistentii personali isi desfasoara activitatea la domiciliul persoanelor cu handicap grav. Cum se stabilesc riscurile acestei meserii? Cum se face instructajul privind sanatatea si securitatea in munca pentru asistentii personali? la ce interval de timp se face medicina muncii pentru asistentii personali? Multumesc!

 169. buna ziua ma numesc gyenge angelica si am un baiat de 31 de ani cu handicap grav caz permanent pot sa solicit ami primi bani de concediu chear daca nu plec in concediu?
  va multumesc

 170. Buna ziua!
  Va rog sa-mi spuneti daca asistentul personal al unui copil de 11 ani (este in clasa a V-a) asistent personal care este mama copilului, este obligat sa participe la orele de curs ale copilului, tinand cont ca acesta are epilepsie, are crize, uneori este violent, iar in scoala nu este nici macar un asistent medical.
  Mama refuza sa stea la ore impreuna cu fiul sau, il lasa in scoala, netinand cont ca, in felul acesta, il expune pe copil unor interventii de urgenta nespecializate, iar ceilalti copii nu-si mai pot desfasura activitatea educativa.
  Cu speranta ca ma veti lamuri, va urez mult succes si sanatate.

 171. Buna ziua,
  sunt angajata in mun. Bacau ca asistent personal pentru soacra mea – persoana cu handicap grav, gradul I. Incepand cu luna octombrie 2018 soacra mea a decis sa mearga definitiv la fiica ei in alt judet in Timisoara sa beneficieze acolo de drepturile de asistent personal. In acest caz mie imi va inceta contractul de munca in Bacau. Intrebarea mea este daca eu pot lua somaj? Ma gandesc ca nu e vina mea ca soacra mea a decis sa plece la fiica ei in Timisoara si m a lasat cu ochii in soare……

 172. Palatul Tamara

  Bună ziua. Fata are certificat de handicap grav fără însoțitor şi sunt internată cu ea în spital la Mangalia pt alungire picior-are 20 de ani- eu ca însoțitor am dreptul la concediu medical? Pana la 18 ani ştiam ca se dă dar acum çă are 20 de ani mai am drept la conc. medical? Mulțumesc anticipat!

 173. CIOBANU ALEXANDRU

  buna ziua. ma numesc alexandru, sunt din jud . vaslui si sunt angajat ca asistent personal al copilului meu cu handicap grav din anul 2008. as vrea sa stiu daca si eu beneficiez de marirea cu 15 lasuta a indemnizatiei, din august 2018, conform HG.589\2. 08.2018. VA MULTUMESC.

 174. Buna ziua! In conditilie in care se va modifica salariul unic la 2050 cum se va proceda la modificarea salariilor asistentilor personali? Va multumesc pentru ajutor

 175. Buna ziua ! Am fost timp de 1 an jumatate asistentul personal al mamei mele , deoarece m-am angajat in alta localitate am încetat contractul cu primăria si vreau sa stiu daca primesc bani de concediu pe aceasta perioada ..cei de la primărie spun ca nu stiu de asa ceva si doar daca primăria aloca buget si ca primăria este mică si nu e cazul ..eu stiu ca in momentul încetării unui contract se plătesc zilele de concediu rămase neefectuate . Va rog sa ma lămuriti ..sau cui sa ma adresez . Astept răspunsul dumneavoastră . Va mulțumesc

 176. Buna ziua
  Sunt asistent personal la persoana cu hanticap vizual gradul 1 . Am fost in concediu medical o luna de zile cu internare . Pe perioada asta a stat o alta persoana cu asistatul dar indemnizatia lui pentru insotitor nu stiu de unde se poate ridica . Daca nu este specificat concedil medical ce sa intelegem ca nu suntem oamenii , sau la ce usa sai lasam pe asistatii . Daca trebuie sa stau 90 de zile in medical ? Ii lasam sa moara in casa , sotul este nevazator , diabet tip 2 cu insulina , epilepsie , stari de depresie Daca o lege nu esre buna de ce nu se lucreaza la ia in folosul bolnavilor multumesc

 177. Buna ziua!Am o intrebare, legea prevede in cazul persoanei cu handicap grav-cu asistent personal posibilitatea de a alege intre indemnizatie sau angajarea asistentului personal, exista vre-un articol care sa oblige primariile sa angajeze acest asistent???Cele mai multe refuza motivand ca nu exista bani la buget …..bineinteles pt ele este mai convenabila plata indemnizatiei, si nu inteleg motivatia, atata timp cat asistentul personal este platit din banii de la bugetul de stat nu din cel local ! Asistentul personal trebuie sa aiba acelasi domiciliu cu al persoanei cu handicap sau poate fi din orice localitate, atata timp cat este prezent in intervlul orar mentionat in contract ? Multumesc

 178. Buna ziua ,sunt angajata asistent personal al fiului meu cu handicap grav de 25 ani și acum am aflat de la primărie că de la anul vom fi concediați și vom primi doar alutorul de însoțitor . Este legal să facă acest lucru ? Mi-am petrecut jumate din viața avand grija de copilul meu și acum când mai am puțin până la pensie să pierd dreptul de a fi angajat .Ce pot face?

 179. Sunt angajat asistent personal din luna mai anul acesta de 6 luni am fost cu cererea de concediu de odihnă la domnul primar iar răspunsul de la dânsul a fost că nu se oferă concediu decât după un an de zile de la angajare ,părerea mea este că nu este adevărat dar aș dori și un răspuns de la dumneavoastră dacă am dreptul la concediu în cazul acesta va rog frumos Mulțumesc.

 180. Mai merge satul asta

 181. Buna ziua,
  Timp de 13 ani am fost asistentul personal al soțului meu,care avea handicap grav.
  De curând a încetat din viață .
  Eu am varsta de 55 de ani si nu am alt venit.
  Am dreptul la pensie de urmaș?
  Pot ieși la pensie la cerere?
  Va multumesc

  • Daniela Tontsch

   Extras din Legea Pensiilor
   Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

   Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   Exemplu: O femeie nascuta in aprilie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 18.09.1977 cu pensionarul/asiguratul decedat la data de 20.04.2014 – indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru ca depaseste 15 ani de casatorie,
   astfel:
   – incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului.
   – incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului.
   – cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat.
   (2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
   Exemplu: O femeie nascuta in Februarie 1954 solicita inscrierea la pensie de urmas avand varsta standard de pensionare conf. anexei 5 din Legea nr. 263/2010, casatorita la data de 14.03.2003 cu pensionarul decedat la data de 20.04.2014 – indeplineste conditiile acordarii pensiei de urmas pentru cei 11 ani, 1 luni si 6 zile de casatorie,
   astfel:
   – incepand cu data de 01.06.2014, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului.
   – incepand cu data inregistrarii cererii de pensie de urmas daca aceasta a fost depusa dupa 30 de zile de la data decesului.
   – cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 50% din pensia sustinatorului decedat, fiind diminuat cu 23,5% pentru 3 an si 11 luni diferenta pana la 15 ani de casatorie.

   Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

 182. Buna ziua
  sunt asistent personal la un adult vizual gradul grav ,cu diabet si altele nu poate fi lasat singur .
  am fost in concediu medical o luna de zile .de ce trebuie sa plateasca el persoana sau eu pentru ca primaria nui da bani decat pentru concediul de odihna , pentru medical de unde trebuie sai ridice

 183. Buna seara,

  Mama mea a facut recent accident vascular ischemic. Eu sunt angajata, insa doctorul ne-a recomandat sa fim in permanenta langa mama. Pot sa beneficiez de concediul medical? Sau pot sa ma angajez eu ca insotitor al mamei?Multumesc

 184. Buna ziua!
  Ma pot angaja asistent personal la sora mea daca am amenda penala in cazier dar amenda
  este suspendata timp de doi cat este si termenul de incercare,mentionez ca ma duc la 3 luni la serviciul de probatiuni, aceasta amenda am primit o in urma infractiuni de furt.

 185. buna ziua ma numesc dana si sunt asistent personal pentru copilul meu de 6 ani. am cerut la primarie concediu sau bani pentru concediu insa mi sa raspuns ca NU AVEM
  BANI. cui sa ma adresez?

 186. Buna seara dna Tontsch sunt am handicap GR 2 pot fi asistenta personală la fratele meu care are schizofrenie ceilalți frați nu vor sa aiba grija de el.Multumesc anticipat.

 187. Poate o persoana pensioanara sa indeplineasca statutul de asistent persoanal al unei persoane cu handicap?

 188. Sunt asistent personal la o pers cu handicap.De putin timp am fost diagnosticat cu un handicap accentuat,mai pot fi angajat in continuare ca asistent personal?Nu doresc sa fiu pensionat,doresc sa lucrez in continuare,e legal sau imi vor desface contractul de munca?

 189. una ziua. Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: Atat mama mea in varsta de 70 ani cat si fratele meu in varsta de 48 ani sunt persoane cu handicap grad I, ambii cu drept pentru asistent personal, dar cu indemnizatie lunara pentru asistent . Deci nu exiosta asistent personal angajat pentru ei. Eu lucrez si am vazut ca pot beneficia de reducerea programului de lucru daca . Sunt angajata ca si bibliotecar comunal, singurul angajat la biblioteca. Impreuna cu ei mai locuieste doar tatal meu, in varsta de 75 ani, bolnav, care se deplaseaza cu bastonul. In situatia acesta eu pot face cerere de reducere a programului de munca? In ce fel vor fi afectate veniturile lor, si ma refer aici la cele doua indemnizatii platite de primarie. Lucrez in acest sistem numit „ administratie publica locala„ si stiu de ce sunt capabili primarii, am vazut ce raspunsuri au primit ceilalti, cunosc si varianta cu „ nu avem fonduri„ ,din pacate relatia mea cu d-l primar nu este tocmai roz asa ca am preferat sa tac. Va rog daca se poate sa ma ajutati cu temeiul legal si cui ar trebui sa ma adresez. Multumesc anticipat.

  • Daniela Tontsch

   Dumneavoastră trebuie să cereți reducerea programului de muncă din cauza motivelor personale care nu pot avea legatura cu drepturile persoanelor cu handicap din familie.

 190. ionescu ionel

  Anul trecut prin luna Iulie s-a dat o lege cum că persoanele cu handicap accentuat au dreptul la un asistent personal.ok.De ce se face discriminare?De ce persoanele cu handicap grav pot alege între asistent personal sau indemnizație de însoțitor iar persoanele cu handicap accentuat nu au și ele dreptul să opteze pt asistent personal sau indemnizație de însoțitor.Ce să facă asistentul personal?Să țină de urât persoanei cu handicap?Dimpotrivă,eu cred că mai multă nevoie au de asistent personal persoanele cu handicap grav decât cele cu handicap accentuat.De ce se fac discriminarile astea între aceste două categorii de oameni?Personele cu handicap accentuat au nevoie de un insoțitor.Nu au nevoie de un asistent persoanal care să-l întoarcă de pe o parte pe alta,nu au nevoie de asistent personal care să-i schimbe scutecul,nu au nevoie de cineva care să-i facă o injecție.Persoanle cu handicap accentuat se pot deplasa singure ,se pot îmbrăca singure,se pot hrăni singure mai pe scurt sunt cât de cât independente.Trebuie insoțitor pt diverse treburi gospodărești,deplasare pe distanțe mai mari,in autobuz sau tramvai,insoțit la la medic pt rețetele lunare,etc.O altă problemă.Poate cineva din familie să fie asistent personal sau un prieten?Am citit că nu poate să fie asistent personal cineva din familie.Mulțumesc anticipat.

 191. Sunt as.personal la fetița mea de 21de de nu am beneficiat niciodată de concediu de odihna ni s-a spus că nu aveam dreptul nu ni s-a dat tichete de vacanță din același motiv ce pot face

  • Daniela Tontsch

   Așa cum am scris de mai multe ori, mai sus, trebuie să depuneți cerere scrisă și să cereți număr de înregistrare, numai așa puteți demontra că nu vi s-a dat un drept.

 192. Cazan Stefania

  Buna seara! Am o intrebare daca ma puteti ajuta. Mama mea este asistent personal al unei persoane cu un handicap grav. Pana anul acesta nu a avut nevoie de concediu, doar ca acum a intervenit o problema in familie. Tatal meu e internat in spital in stare grava si are nevoie ca cineva sa aiba grija de el. Mi-am luat eu concediu 3 saptamani, dar acum a trebuit sa revin si eu la lucru. S-a dus mama mea la Directia de Asistenta Sociala ca sa solicite 10 zile de concediu si i s-a spus ca nu are dreptul decat la 2 zile de concediu pe luna din cauza ca are in ingrijire o persoana cu un handicap grav care poate muri oricand. Intrebarea mea este: exista vreo prevedere legala in care scrie ca ai voie doar 2 zile pe luna de concediu ca asistent personal?

  • Daniela Tontsch

   Codul muncii prevede concediul de odihna anual, este un abuz ce fac ei.

   Art. 145

   (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
   (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile (Legea nr. 12/2015).
   (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată (Legea nr. 12/2015).
   (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate (Modificat prin Legea nr. 12/2015).
   (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical (Modificat prin Legea nr. 12/2015).

 193. Filip-Munteanu Cristina

  Bună ziua!
  In locul unui asistent personal, aflat în concediu medical, se poate angaja un alt asistent ?
  Multumesc!

  • Daniela Tontsch

   Din pacate, legea nu prevede masurile de protectie pentru persoana cu handicap in perioada in care asistentul personal este in concediu medical. De ani de zile solicitam rezolvarea acestei probleme.

 194. Ionica Andronache

  Buna ziua.Vreau, sa ma angajez asistent personal pentru mama mea, incadrata avand gradul de handicap grav cu asistent personal.M-am prezentat la directia de asistenta sociala a consiliului local cu documentatia necesara.Din verificarea facuta de catre functionarul de serviciu rezulta ca pot sa ma angajez cu gradatia 5 pentru o vechime in munca de peste 20 ani cu un salariu de 2478 lei brut, fara spor 15% conditii grele si indemnizatie de vacanta.Va rog, foarte mult sa-mi spuneti daca incadrarea de salarizare este corecta pentru anul 2019 si daca se da sporul de conditii grele cat si indemnizatia de vacanta.Va multumesc anticipat

 195. Maria Alexandru

  Sunt persoana adulta cu handicap grav si mama mea este asistentul meu personal. Mama este pensionata la limita de varsta si i s-a cerut copie dupa cuponul de pensie. De ce? Pentru acea pensie ea a lucrat 40 de ani
  Multumesc anticipat.

 196. Buna seara, care este situatia in celelalte judete din tara cu privire la biletele de transport pentru persoanele cu handicap si asistentilor personali?
  In jud. Hunedoara nu se dau pe motiv de nesemnare a contractelor cu transportatorii. Nesemnarea este efectul neplatii datoriilor cred eu.

 197. Cristina Surse

  Buna ziua,asistentii personali angajati de primarie,beneficiaza in afara de tichete de vacanta si de tichete de masa?

 198. Daca un asistent personal nu isi face timpul de lucru, motivand ca are acasa copii, ca locuieste departe, nu isi ideplineste sarcinile, respectiv curatenia bolnavului si a locuintei acestuia si spune ca doar trebuie sa ,,stea,, cu bolnavul, se poate cere desfacerea contractului de munca si inlocuirea asistentului?

 199. Dobrita Alina

  Bună ziua. Sunt mama unui copil cu handicap grav și în prezent iau indemnizație de la primărie. Am depus o cerere la primărie pt soacra mea sa devina asistent personal al copilului. Cei de la primărie mi-au comunicat ca nu au fonduri și nici post de asistent personal. Vroiam sa știu dacă primăria legal are obligația sa să găsească bani și post și dacă nu pot ajunge la o înțelegere cu ei cărei instituții ma pot adresa pt o sesizare. Mulțumesc.

  • Daniela Tontsch

   Faceți plângere la Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și prefectură în care menționați numărul de înregistrare al cererii de angajare. Este un abuz faptul că nu vă angajează asistentul personal.

 200. Radu Monica

  Buna ziua!Am un copil în vârstă de 10 ani jumate și eu sunt asistent personal pt el De câteva luni numai locuiesc în aceeași comuna unde sunt angajata că asistent personal Ceea fac îmi puteți spune că primăria de u de sunt că angajata vor să-mi desfacă contractul de munca .Au voie așa ceva ! Va rog mult ajutatima

 201. Catalin Andrei

  Buna seara, imi permiteti sa va adresez o intrebare ?
  Am un adult cu grad de handicap grav cu asistent personal , beneficiez de indemnizatie acordata deoarece acum 3 nu mai sunt angajata la Primarie din motiv ca la ora actuala implinise varsta majoratului. Si am facut mai multe cereri pentru a fi reangajata si raspunsul a fost unul foarte negativ de fiecare data . Si va rog respectos sa imi spuneti , ce as putea face in aceast caz. Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra.

 202. Buna ziua
  pe perioada concediul medical 1luna asistatul de unde ridica indemnizatia de la primarie sau directie

  • Daniela Tontsch

   Legea 448/2006 nu prevede masuri de protectie pentru persoana cu handicap pe perioada cat asistentul personal este în concediu medical. Este un aspect sesizat de nenumărate ori autorităților publice, dar rămas fără rezolvare.

 203. Buna ziua!
  Sotul a primit handicap grav cu insotitor.Am fost la primarie pentru a solicita mai multe informatii si ce acte sunt necesare pentru a ma angaja ca asistent personal pt sot. Mi-au spus ca primaria nu face angajari momentan si sa revin lunile urmatoare. Tot atunci imi vor da si toate informatiile de care am nevoie.
  Este legal sa primeac un astfel de raspuns? Ce ar trebui sa fac in aceasta situatie?
  Multumesc!

  • Daniela Tontsch

   Depuneti cerere scrisa si acte, numai cand aveti raspunsul scris in acest sens puteti sa contestati acest abuz.

 204. Radu Florentina

  Bună ziua! Tatal meu este persoana cu handicap (nevazator) are angajat de primarie, asistent personal pe nora lui, acesta a facut cerere la primarie ca renunta la asistent personal si doreste indemnizatia lunara. Functionarii primariei i au comunicat ca nu poate beneficia de indemnizatie intrucat asistentul personal adica nora lui este însărcinată. Mentionez ca aceasta nici macar nu îi deschide usa de 5 luni dar primeste salariul. Cum procedam în cazul acesta, pentru ca batranul are nevoie de ingrijire. Multumesc!

 205. Silviu Necula

  Buna ziua. As dori sa stiu daca postul de asistent personal poate fi transferat de la o primarie la alta, in situatia in care bolnavul cu handicap grav si asistentul personal al acestuia decid sa se mute dintr-un judet in altul.

 206. Parintii copilului cu hanticap accentuat au diverse scutiri. Intrebarea este daca au scutire si la impozitul pe salariu. Multumesc

 207. Elena Cioata

  Am 67 ani ,am fost asistent personal peste 9 ani ,cu contract de munca ,24 din 24 ore,de primarie.Am dreptul la o pensie sociala ?

 208. Buna seara, ca asistent personal al fetitei mele cu handicap gr 1 am, dreptul sa-mi infiintez un pfa (fara angajare), obtinand astfel venituri pe langa salarizarea de la primarie? Sunt divortata, deci vorbim de famile monoparentala. Multumesc

 209. Sotia mea e angajatā ca asistent personal lângā bāiatul meu cu handicap grav.Poate sā lucreze sotia si (sau) bāiatul în Germania 2 sau 3 luni muncā sezonierā normā întreagā sau part time fārā sā fie afectat salariul din România

 210. Gradațiile pentru vechimea în muncă pt. asistenții personali se raportează la salarul minim garantat şi se recalculează ori de câte ori se majorează salarul minim? Din cele prezentate de dv. şi plătite de primării gradația 0 este salaril minim, gr.1 este cu 2,2% mai mare în loc de 7.5%, apoi urmează calculul pentru restul gradațiilor ( gr2: +5% ; gr.3 + 5% ; gr.4 +2.5% ; gr.5 +2.5% ) . Ori nu se respectă legea privind salarul minim garantat, ori nu se respectă legea privind calculul gradațiilor. De ce asistentul personal şi un muncitor necalificat din primărie cu salar de gr.0 au acelaş salar, apoi după agăugările succesive a gradațiilor, muncitorul primeşte salarul calculat corect iar asistentul personal primeşte mai puțin ? În cazul asistenților personali gradațiile (1,2,3,4,5) sunt calculate la un salar sub salarul minim garantat pe țară. Cine stabileşte şi garanteză drepturile salariale ale asistenților?

 211. Buna ziua,
  Sunt persoana cu handicap grav siam asistent personal angajat la primarie.
  Am plecat din tara la o clinica de recuperare si asistentul m-a insotit.
  Am primit de la primarie o instiintare ca ii desface contractul de munca asistentului personal pe motiv ca nu am anuntat ca plecam din tara in maxim 24 de ore.
  Va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac in aceasta situatie intrucat mai am de stat 30 de zile pana la terminarea tratamentului.
  Va multumesc.

  • Daniela Tontsch

   Am sesizat Ministerul Muncii și Protecției Sociale și ANDPDCA, nu sunteți singura persoană în situația asta. Vom publica răspunsurile.

 212. gheorghe angelica

  Va rog daca puteti sa-mi spuneti cine trebuie sa gaseasca persoana care poate fi angajat de primarie?
  Primaria sau persoana cu handicap – daca se poate actul normativ. Poate fi asistent personal si o persoana care nu are grad de rudenie cu persoana cu handicap?

 213. Adina Maria Ion

  Buna ziua sunt persoana cu handicap,iar tatăl meu asistent personal.El face 65 ani si ar trebui sa iasa la pensie la limita de varsta.Se poate sa ramana si asistent personal pentru mine?

 214. Buna ziua! Pot fi angajata pe post de asistenta personala pentru mama mea tinand cont de faptul ca sunt deja angajata cu norma intreaga intr-un alt domeniu? Multumesc anticipat!

 215. Bună ziua! In cazul în care persoana asistată merge intr-un centru de îngrijire paleativă, ce se întâmplă cu asistentul personal? Ii încetează contractul de muncă? Se poate transfera indemnizația către centrul de îngrijire? Menționez că ar fi vorba de un centru particular pt bolnavii paleativi. Mulțumesc!

 216. Badea Mariana

  Poate cumula asistentul personal salariul cu pensia ( anticipată partial sau la limita de varsta) ?

 217. Țucu Cristina

  Bună ziua soacra mea are două fete cu handicap. Am două au dreptul la asistent personal. Dar ea are carte de munca doar la una dintre ele. Și cea lată primește indemnizație. Ar putea să își facă carte de muncă și pentru cea care are doar indemnizație. Poate avea carte de muncă pentru amândouă?

 218. BotgrosGheorghe

  Bună seara,dacă nu ni se accepta transferul de la o primărie la alta,că asistent personal,ce se va întâmpla cu vechimea noastră lucrată la primăria de unde plecăm?…Nu mai putem opta ptr.un credit că trebuie să așteptăm iarăși minim trei luni,ce e de facut in cele două situații enumerate de mine?…Cu respect,Botgros Gheorghe,asistent personal și reprezentant legal al soției mele cu handicap grav!

 219. Bună ziua!
  Mama mea este asistentul personal al tatălui meu. Se poate ca toți anii aceștia în care îl îngrijește să fie trecuți în cartea de muncă, ca să-i meargă vechimea? Vă mulțumesc anticipat!

 220. Floricica Ioana

  Buna ziua! Care sunt gradatiile pentru asistentul personal valabile pentru anul 2023!

  • Daniela Tontsch

   Conform Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*),
   Articolul 35 (1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.
   (2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.

   Articolul 37(1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; (la 30-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 37 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice;d) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la art. 23;e) transport interurban, în condițiile prevăzute la art. 24.(2) Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. (la 26-07-2012, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. ) (3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro. (la 22-09-2010, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. ) Articolul 38Asistentul personal are următoarele obligații principale:a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;b) să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; (la 01-01-2019, sintagma: planul de recuperare a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; (la 01-01-2019, sintagma: planul de recuperare a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) d) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;e) să comunice direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.Articolul 39(1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Contractul individual de muncă se întocmește în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.(3) Modalitățile și condițiile de încheiere, modificare și încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.Articolul 40(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

 221. Buna ziua. Mama mea are handicap grav si tata este asistentul personal . Eu locuiesc in Italia si din aprilie sunt si ei in vizita la mine . Acum primaria a desfacut contractul de munca al tatului meu, spunand ca el este asistent personal la domiciliu si nici el nici mama ( persoana cu handicap) nu pot parasi domiciliul sau tara . Este normal ?

  • Daniela Tontsch

   Contestați decizia! Deplasarea în afara țării poate fi făcută în dferite scopuri, inclusiv medical.

 222. Buna ziua, în cazul unui transfer al unui dosar medical și administrativ, pt o persoana cu handicap de la o primarie de sector care plătește și indemnizația de insotitor (asistent personal), către un dgaspc din cadrul unui județ, primaria comunei respective refuza sa i plătească restante indemnizatiei de insotitor, cum se poate asigura continuitatea drepturilor?

 223. Buna ziua,
  Sotul meu are grad de handicap grav cu asistent personal. Eu am un loc de munca in prezent cu norma de 8 ore. As vrea sa-l pastrez si totodata sa fiu angajata asistent personal al sotului. De la primaria de care apartinem ni s-a spus ca pot sa ma angajeze, dar ar trebui sa imi reduc celalalt contract de munca la 4 ore, iar programul de lucru la ei este de la ora 8 la 16. Pot sa imi impuna acest program de lucru? Este obligatoriu ca celalalt contract de munca sa fie de 4 ore sau poate fi de 6 ore, de exemplu? Daca sunt angajata ca asistent personal, pot avea si alte venituri (PFA, de exemplu)? Imi puteti raspunde, va rog, si sa-mi dati si temeiul legal? Multumesc frumos!

  • Daniela Tontsch

   Puteți avea o normă de 8 ore și una de 4 ore cu condiția ca programul să nu se suprapună. Pentru PFA se înregistrază altă normă de lucru.

 224. Buna ziua! Asistentul personal al unei persoane cu handicap, angajat al unei primarii comunale, trebuie sa aiba ca program de lucru intervalul orar 8-16 (programul de lucru al primariei)? Poate avea un program de la 14-22, de exemplu? Asistentul personal poate avea inca un contract de munca incehiat cu un angajator privat, norma de lucru partiala? Multumesc frumos!

 225. Buna ziua , o persoana in varsta de 70 de ani doreste sa fie angajata asistent personal al fiicei sale incadrata in grad grav cu asistent personal . Se poate angaja dupa varsta de 70 de ani?
  Multumesc frumos !

 226. Daniela Morosan

  Buna ziua ! Un asistent personal este angajat 8 ore pe zi cu o persoana cu handicap ,dar restul orelor cine are grija de bolnav ? Se plătește ceva familiei care are grija de el ?

 227. Loredana Croitoru

  Buna ziua,
  Care este modalitatea de a se acorda concediu medical unui parinte care este insotitorul unui adolescent de 18 ani cu dizabilitati ( grad grav) ?

  • Daniela Tontsch

   Medicul acordă concediul medical.
   Potrivit Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

   Articolul 37
   (1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
   a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
   b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;
   c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice;
   d) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la art. 23;
   e) transport interurban, în condițiile prevăzute la art. 24.(2)
   Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.
   (3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

 228. Ungureanu Gabriela Corina
  Your comment is awaiting moderation.

  Buna ziua! Sunt angajată ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav cu asistent personal( mama mea), începând cu 1 Martie 2024,după multe cereri făcute catre Primarie și neaprobate din cauză de ,,lipsa buget’’, apoi acționând PRIMARIA in judecată s-a găsit bugetul și m-au angajat.
  Acum am făcut solicitare pentru acordarea vaucerelor de vacanța și am primit răspunsul următor :,,Acordarea acestor drepturi reprezintă o posibilitate data in sarcina angajatorului și nu o obligativitate=angajatorii POT acorda in condițiile legii bonuri de valoare.
  ,,Față de cele expuse ,in momentul de fata nu intrați in categoria beneficiarilor acestui drept și in plus de acestea la data prezentei nici nu exista prevederi bugetare in sensul celor solicitate’’
  Răspunsul lor este mai amplu dar eu am spicuit ce este mai important din el.
  Va rog sa ma îndrumați și pe mine cui sa ma adresez sau cum sa procedez sa-mi iau drepturile.
  Am avut in îngrijire , 10 ani , 2 persoane ( soț , soție-unchiul și matușa)cu handicap grav cu asistent personal și nu au vrut sa-mi angajeze asistent personal.Acum o am pe mama mea și tot nu era buget dar după ce i-am acționat in judecată a apărut și bugetul .
  Va rog sa ma sfătuiți cum pot primi și vaucerele de vacanța in condițiile in care ceilalți salariați ai primăriei primesc vaucere de vacanța . Mulțumesc !

 229. Ungureanu Gabriela Corina
  Your comment is awaiting moderation.

  Va rog! Îmi Răspunde și mie cineva referitor la vaucerele de vacanța la asistenții personali ? Mulțumesc !

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.