Procedura din 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Procedura din 2019 din 2019.04.03
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 3 aprilie 2019

Intră în vigoare:
3 April 2019

Procedura din 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Dată act: 2-apr-2019
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Art. 1
Prezenta Procedură de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedură, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de acordare a subvenţiilor cu această destinaţie în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanţate din Programul operaţional Capital uman (POCU) – axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, activităţile cuprinzând şi acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi formare profesională.

Art. 2
În înţelesul prezentei proceduri, prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:
a)participare;
b)protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;
c)prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.

Art. 3
Subvenţia menţionată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare lista.

Art. 4
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, denumite în continuare persoane îndreptăţite.

Art. 5
(1)Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:
a)domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;
b)numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c)număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
d)recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
e)document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
f)semnătura solicitantului.

(2)Modelul cererii menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură şi va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.
(3)Modelul recomandării menţionate la alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

Art. 6
DGASPC transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Art. 7
(1)Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi asigură tipărirea voucherelor, precum şi transmiterea acestora către DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor îndreptăţite revine DGASPC competente.
(2)Modelul voucherelor, precum şi modalitatea de acordare şi distribuire a acestora se stabilesc în metodologia aprobată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8
Voucherul conţine următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale persoanei îndreptăţite: numele şi prenumele, data naşterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
b)valoarea maximă;
c)perioada de valabilitate;
d)numărul – format din indicativul judeţului aferent fiecărei DGASPC în evidenţa căreia se află persoana cu dizabilităţi (de exemplu: AB pentru judeţul Alba, AG pentru judeţul Argeş, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucureşti etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judeţ, respectiv sector al municipiului Bucureşti;
e)tipul recomandat de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
f)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 9
(1)Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023.
(2)Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
(3)Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
(4)Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
(5)Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
(6)Produsele achiziţionate în baza voucherelor fac obiectul decontării doar cu operatorii economici menţionaţi la alin. (5), la valoarea prevăzută în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea maximă prevăzută la art. 8 lit. b).

Art. 10
(1)Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, operatorul economic prevăzut la art. 9 alin. (5) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să îşi declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o cerere adresată Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precizând produsele pe care intenţionează să le comercializeze şi preţul acestora;
b)să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
c)să aibă punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; în sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se înţelege persoana desemnată de operatorul economic să prezinte şi să comercializeze produsele asistive;
d)să aibă aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispoziţiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e)produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces să fie înregistrate/notificate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
f)să aibă o evidenţă cantitativ-valorică pentru produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate;
g)să aibă sediul/punctul de lucru într-un spaţiu accesibilizat, destinat recepţiei beneficiarilor;
h)să deţină site accesibil persoanelor cu dizabilităţi, care să cuprindă informaţii referitoare la produsele comercializate şi preţurile acestora;
i)activitatea să se desfăşoare cu personal calificat;
j)să aibă o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unităţii, şi program de lucru afişat la loc vizibil;
k)să aibă afişată în sala de aşteptare lista completă, actualizată, cu toate produsele, care să includă preţul de vânzare a acestora;
l)pentru fiecare produs comercializat să existe o fişă cu specificaţiile tehnice ale produsului şi care să fie accesibilă;
m)să ofere instrucţiuni/manual de utilizare pentru tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate, în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului;
n)să deţină declaraţii de conformitate CE emise de producător şi/sau reprezentantul autorizat al producătorului în Uniunea Europeană şi, după caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate, şi să elibereze certificate de garanţie pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate;
o)să deţină un registru de garanţie cu rubrică pentru service, în care beneficiarii să confirme primirea fişei de garanţie şi reparaţiile;
p)să dea o declaraţie privind menţinerea preţului pe o perioadă de minimum 6 luni.

(2)Evaluarea furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
(3)Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi lansează periodic, la intervale de 3 luni, invitaţia de înscriere/completare în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Art. 11
Modelul cererii menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum şi modalitatea de decontare a voucherelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

ANEXA nr. 1:LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare
Nr. crt.
Clasa
Subclasa
Cod produs ISO 9999:2016
Diviziune
(denumire produs)
Scopul propus al dispozitivului
1
04 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MĂSURAREA, SPRIJINIREA, ANTRENAREA SAU ÎNLOCUIREA FUNCŢIILOR ORGANISMULUI
Produse care monitorizează şi atestă condiţia medicală a unei persoane şi produse care sprijină sau asigură un înlocuitor pentru o funcţie specifică a organismului
Produse asistive ataşate organismului pentru sprijinirea neuromusculoscheletală sau a funcţiilor legate de mişcare
04 27 Stimulatoare
Produse asistive pentru creşterea, descreşterea sau stabilizarea funcţiilor corpului, prin stimulatoare nonortotice
04 27 09
Stimulatoare musculare ne utilizate ca orteze
Echipament pentru stimularea unui muşchi sau a unei arii musculare particulare care îi produce contractarea sau relaxarea Sunt incluse, de exemplu, stimulatoarele care tratează incontinenţa.

04 33 Produse asistive pentru menţinerea integrităţii ţesutului
Sunt incluse, de exemplu, produse care previn rănile produse de presiune şi ulcerele de decubit.
04 33 03
Perne pentru şezut şi salteluţe pentru integritatea ţesutului
Dispozitive pentru integritatea ţesutului prin redistribuirea greutăţii pe şezut

04 33 06
Produse asistive pentru integritatea ţesutului în poziţia culcat
Produse proiectate pentru redistribuirea greutăţii pe părţile vulnerabile ale corpului în poziţia culcat şi pentru prevenirea echimozelor şi a ulcerelor de decubit

04 33 09
Echipament special pentru integritatea ţesutului
Echipament pentru evaluarea sau prevenirea excesului de presiune asupra unor părţi ale corpului
Sunt incluse, de exemplu, alarmele pentru integritatea pielii.
2
05 PRODUSE ASISTIVE PENTRU EDUCAŢIE ŞI ANTRENAREA ABILITĂŢILOR
Produse proiectate în scopul de a furniza instruire pentru îmbunătăţirea capacităţii şi performanţei fizice, mentale şi a activităţilor sociale ale unei persoane în scopul de a creşte participarea persoanei în toate domeniile relevante (cum ar fi comunicarea, îngrijirea personală, mobilitatea, gospodărirea, munca, educaţia şi recreerea)
Dispozitivele care au o altă funcţie decât cea de antrenare, dar care pot fi folosite şi pentru antrenare, trebuie să fie incluse în clasa care acoperă funcţia lor principală.
05 09 Produse asistive pentru antrenarea continenţei
Dispozitive pentru antrenarea persoanei să îşi controleze vezica şi intestinele
05 09 13
Alarme de incontinenţă
Dispozitive care produc un semnal când are loc urinarea sau defecaţia involuntară

3.
06 PRODUSE ASISTIVE ATAŞATE DE CORP CARE SUSŢIN FUNCŢIILE NEUROMUSCULOSCHELETALE SAU LEGATE DE MIŞCARE (ORTEZE) SAU ÎNLOCUIESC STRUCTURI ANATOMICE (PROTEZE)
Ortezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a modifica caracteristicile structurale şi funcţionale ale sistemului neuromusculoscheletic; protezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a înlocui, în întregime sau parţial, un segment al corpului absent sau cu deficienţă.
Sunt incluse, de exemplu, orteze externe acţionate de energia corpului uman sau acţionate de o energie exterioară acestuia, proteze, încălţăminte ortopedică.
Sunt excluse endoprotezele, care nu sunt incluse în acest standard internaţional.
06 03 Orteze pentru coloana vertebrala şi craniene
Orteze proiectate să modifice caracteristicile structurale şi funcţionale ale sistemului neuromusculoscheletic, ale coloanei vertebrale şi ale craniului
06 03 21
Orteze craniene
Orteze care înconjoară craniul

06 03 39
Dispozitive de posturare avansată a mandibulei (maxilarului inferior)
Orteze purtate în gură utilizate pentru a permite modificarea poziţiei manidibulei (maxilarului inferior) faţă de maxilarul superior.
Sunt incluse, de exemplu, atele pentru avans mandibular.

06 15 Orteze hibrid şi orteze funcţionale cu stimulare neuromusculară

Dispozitive proiectate să compenseze pierderea funcţiei motorii prin stimulare electrică (FES)
Sunt incluse, de exemplu, stimulatoare electrice funcţionale, sisteme ortotice hibride utilizate în combinaţie cu orteze mecanice.

06 18 Proteze pentru membrul superior
06 18
Proteză de braţ cu articulaţii mobile şi cu cupă cu manşon
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior

Proteză de antebraţ cu articulaţii mobile şi cu cupă cu manşon
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior

Cupă protetică membru superior cu manşon intern
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior

06 18 24
Mâini şi degete protetice
Componente funcţionale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale şi dinamice ale membrului normal; mâinile protetice sunt proiectate să substituie câteva din funcţiile mâinii normale şi pot fi statice, pasive, active sau combinate pasive/active; mâinile protetice pot fi acţionate de energia corpului uman sau acţionate de o energie exterioară acestuia.

06 18 25
Dispozitiv terminal cârlig şi alte dispozitive terminale care angajează o mişcare de prindere tip pensă
Componente funcţionale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale şi dinamice ale membrului normal, cum ar fi cârligul care angajează o mişcare de prindere tip pensă

06 24 Proteze pentru membrul inferior
06 24
Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex XC, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din:
– Picior Pro-Flex XC cu unitate
– Silicon Iceross Dermo Seal-In
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex Foot Balance, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din:
– Picior Pro-Flex Foot Balance
– Silicon Iceross Dermo Seal-In
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex FootAssure, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din:
– Picior Pro-Flex FootAssure
– Silicon Iceross Dermo Seal-In
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OP4, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din:
– Picior Flex Foot Assure
– Articulatie de genunchi OP4
– Silicon Iceross Seal-In TF
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din:
– Picior Flex Foot Assure
– Articulaţie de genunchi OFM2
– Silicon Iceross Seal-In TF
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, talpă şi gleznă mobilă, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior:
– Talpă şi gleznă mobilă
– Articulaţie de genunchi OFM2
– Silicon Iceross Seal-In TF
– Cupă
– Burete cosmetic
– Ciorap cosmetic
– Sistem de vacuum Ossur:
– Ţeavă
– Adaptor ţeavă

Articulaţie de genunchi
Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior

Cupă vacuum şi silicon – proteză de gambă
Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, formată din: cupă gambă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In

Cupă cu vacuum şi silicon – proteză de coapsă
Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, formată din: cupă coapsă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In TF

06 30 Alte proteze decât protezele de membre
Dispozitive utilizate pentru a înlocui în întregime sau parţial funcţia şi estetica unui segment corporal absent, altul decât membre
06 30 21
Proteze oculare
Dispozitive care reproduc estetica ochiului

06 30 24
Proteze aurale
Dispozitive care reproduc estetica urechilor

06 30 27
Proteze nazale
Dispozitive care reproduc estetica nasului

06 30 30
Proteze faciale compuse
Dispozitive care reproduc estetica feţei în întregime sau parţial
Sunt incluse, de exemplu, protezele de ochi, protezele de ureche, proteze de nas şi protezele care combină câteva sau toate acestea.

06 30 33
Proteze palatine
Dispozitive care reproduc funcţia boltei palatine
4
12 PRODUSE ASISTIVE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPARE REFERITOARE LA MOBILITATE PERSONALĂ ŞI TRANSPORT
Produse destinate să susţină sau să înlocuiască capacitatea unei persoane de a se deplasa în interior sau în exterior, de a se transfera dintr-un loc în altul sau de a utiliza mijloace de transport personale sau publice
Produse asistive pentru controlul, transportul, mutarea şi manipularea obiectelor şi dispozitivelor
12 07 Accesorii pentru produse asistive de mers
Dispozitive proiectate pentru a fi utilizate cu dispozitivele de mers cu un scop specific
12 07 30
Accesorii care permit unei persoane să manipuleze produse asistive de mers
Produse adăugate la produsele asistive de mers pentru a permite utilizatorului să se deplaseze în direcţia dorită şi să controleze viteza
Sunt incluse, de exemplu, bare de împingere, roţi antirăsucire, dispozitive pentru a depăşi praguri şi curbe, frâne continue.
Handbike (ataşabil fotoliului rulant, ajută persoana utilizatoare să devină independentă în spaţiul înconjurător)

12 12 15
Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
Elevator electric pentru transferul unei persoane tetraplegice din scaunul rulant în maşină şi invers

12 12 18
Produse asistive pentru transferul persoanei aşezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor

12 12 21
Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule

12 17 Diverse vehicule motorizate
12 17 03
Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor
Liftkar – dispozitive de urcat scări pentru toate tipurile de scaun rulant

12 18 Tricicluri
12 18 12
Scutere fără motor propulsate prin împingerea cu un picior

12 22 Scaune cu roţi manuale
Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roţilor cu un sistem de sprijin al şezutului pentru o persoană cu limitare a mobilităţii şi care permite unui ocupant sau unui asistent să furnizeze energie de operare
Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice şi să menţină ortostatismul, scaune cu roţi, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roţi pentru zăpadă, scaun cu roţi pentru plajă, scaun cu roţi pentru uzul în piscină, scaun cu roţi cu saşiu
12 22 03
Scaune cu roţi bimanuale şi mânere de acţionare
Scaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate de ocupant prin împingerea cu ambele mâini a roţilor sau a mânerelor de acţionare a roţilor
Sunt incluse, de exemplu, roţi cu acţionare pe faţă şi roţi cu acţionare pe spate.
Scaun rulant activ, recomandat persoanelor cu mobilitate a trenului superior de la moderat la foarte bună. Este confecţionat din materiale ultra uşoare (de exemplu, carbon)

12 22 09
Scaune cu roţi cu antrenare manuală de o singură parte
Scaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate de ocupant folosind o singură mână
Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roţi cu acţionare manuală, unilaterală, cu o singură mână, prin sistem bielă-manivelă, scaun cu roţi acţionat unilateral, cu mâner de acţionare.

12 22 12
Scaune cu roţi antrenate manual şi electric
Ocupantul operează scaunul cu roţi printr-o combinaţie între energia corpului uman şi energia electrică, unde activarea prin energie electrică este aplicată printr-un moment de forţă, distanţă sau forţă, aplicat la mâner/mânere.
Fotoliu rulant de poziţionare, dispozitiv ce ajută persoana să îşi poziţioneze membrele individual, pe diferite unghiuri pe verticală şi orizontală

12 22 15
Scaune cu roţi acţionate cu piciorul
Scaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate prin contactul dintre piciorul/picioarele ocupantului şi podea

12 23 Scaune cu roţi acţionate electric
Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roţilor cu un sistem de sprijin al şezutului pentru o persoană cu limitare a mobilităţii; puterea motorului este derivată doar dintr-o sursă de energie electrică sau doar dintr-o sursă de energie de combustie.
12 23 03
Scaune cu roţi acţionate electric cu direcţionare manuală
Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul mecanic al direcţiei prin schimbarea orientării roţii de antrenare, fără sursă de energie electrică
Sunt incluse, de exemplu, scutere electrice şi trotinete electrice.
Handbike electric (dispozitiv ataşabil fotoliului rulant, ajuta persoana utilizatoare să devină independentă în spaţiul înconjurător, în afara locuinţei)

12 23 06
Scaune cu roţi acţionate electric cu direcţionare electronică
Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul electronic al direcţiei acţionat de ocupant
Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roţi autobalansoare.
Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul electric acţionat de asistent
Scaun rulant electric cu control la bărbie

Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice şi să menţină ortostatismul, scaune cu roţi, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roţi cu sistem de ridicare sau înclinare spaţială a scaunului, scaune cu roţi pentru zăpadă, scaune cu roţi pentru plajă, scaune cu roţi cu saşiu.
12 23 12
Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul electric acţionat de asistent
Scaune cu roţi acţionate electric manevrate de asistent printr-un control electronic

12 23 15
Scaune cu roţi acţionate electric pentru urcarea scărilor
Scaune cu roţi acţionate electric care furnizează urcarea şi coborârea scărilor în siguranţă, cu ocupant, şi este operat de ocupant

12 27 Diverse vehicule acţionate de energie umană
12 27 04
Scaune de transport
Dispozitive pentru transportul pe distanţă scurtă al unei persoane în poziţia aşezat, acţionate şi controlate de un asistent
Sunt incluse, de exemplu, scaune de evacuare de urgenţă, scaune de transport adaptate pentru urcarea sau coborârea scărilor.

12 27 07
Automobile tip buggie pentru adulţi (mobility scooter)
Dispozitive cu roţi pentru transportul unei persoane sau mai multor persoane într-o poziţie culcat sau aşezat, proiectate pentru a fi împinse şi dirijate de un asistent
Sunt incluse, de exemplu, automobilele tip buggie pentru adulţi.
Automobile/vehicul electric special conceput pentru persoanele cu dizabilităţi

12 27 24
Dispozitive mobile cu propulsie manuală
Dispozitive care sunt propulsate de ocupant folosind braţele şi sunt utilizate numai în poziţie verticală

12 36 Produse asistive pentru ridicarea persoanelor

Lift electric transfer – ajută utilizatorul la transferul din pat în scaunul rulant

12 39 Produse asistive pentru orientare
Dispozitive de navigaţie, ghidare, identificare sau recunoaştere a mediului înconjurător
Materiale tactile pentru pardoseli şi scări
12 39 03
Bastoane tactile sau bastoane albe
Dispozitive de navigaţie sau de identificare a împrejurimilor folosite de o persoană cu deficienţe de vedere

12 39 06
Produse asistive pentru orientare electronică
Dispozitive electronice de ghidare care furnizează informaţii pentru a determina poziţia relativă într-o anumită arie

12 39 09
Produse asistive pentru navigare acustică
Dispozitive de ghidare care produc un sunet sau un mesaj pentru a orienta o persoană cu o deficienţă vizuală
Sunt incluse, de exemplu, balize de sunet, inclusiv baston cu ultrasunete – în funcţie de orientare în spaţiu prin intermediul ultrasunetelor.

12 39 12
Busole
Dispozitive de ghidare pentru a furniza informaţii despre direcţiile nord, est, sud şi vest

12 39 15
Hărţi tactile
Dispozitive de ghidare care asigură orientarea pe o hartă prin atingere

12 39 18
Materiale de orientare tactile
Materiale fabricate să furnizeze informaţii despre orientare prin atingere
Sunt incluse, de exemplu, suprafeţe structurate.
5
18 MOBILIER, SISTEME DE FIXARE ŞI ALTE PRODUSE ASISTIVE PENTRU A SUSŢINE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN MEDII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE AMENAJATE DE OM
Mobilier şi alte produse care pot fi plasate, încorporate sau adăugate pentru realizarea unui mediu care să faciliteze mişcarea şi poziţionarea, inclusiv intrarea şi ieşirea, în zone construite pentru uz public şi privat
Sunt incluse, de exemplu, produse pentru stat aşezat, în picioare sau culcat.
18 12 Paturi şi echipamente pentru pat
Sunt incluse, de exemplu, paturi cu poziţia corpului reglabilă şi nereglabilă, platforme detaşabile pentru pat/platforme pentru susţinerea saltelelor.
18 12 07
Paturi şi platforme detaşabile pentru paturi/platforme pentru susţinerea saltelelor cu reglare manuală
Paturi cu una sau mai multe secţiuni ale platformei pentru susţinerea saltelei, care poate fi reglată în înălţime sau unghi; reglajele sunt efectuate manual de către ocupant sau de un asistent.

18 12 10
Paturi şi platforme detaşabile pentru paturi/platforme pentru susţinerea saltelelor cu reglare electrică
Paturi cu una sau mai multe secţiuni ale platformei pentru susţinerea saltelei, care poate fi reglată în înălţime sau unghi; reglajele sunt efectuate de un mecanism acţionat electric comandat de către ocupant sau de un asistent.

18 12 12
Elevatoare pentru paturi
Elemente mobile pentru ajustarea înălţimii pe care se poate monta un pat standard şi care poate fi astfel utilizat ca un pat reglabil pe înălţime

18 30 Produse asistive pentru accesibilitate verticală
Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
Produse asistive pentru transferul persoanei aşezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule
Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor
Produse asistive pentru ridicarea persoanelor
18 30 10
Elevator de scară cu scaun
Dispozitive de ridicare care au un scaun ataşat la una sau mai multe şine care urmăresc forma/unghiul scării

18 30 11
Elevator de scară cu platformă
Dispozitive de ridicare care au o platformă ataşată la una sau mai multe şine care urmăresc forma/unghiul scării
Sunt incluse, de exemplu, elevatoarele de scară pentru scaune cu rotile.
6
22 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MANAGEMENTUL COMUNICAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR
Produse destinate să vină în sprijinul şi să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce şi procesa informaţii în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele şi simbolurile, primirea şi producerea de mesaje, susţinerea conversaţiilor şi utilizarea dispozitivelor şi tehnicilor de comunicare
Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare şi alarmă, tehnologia informaţiei.
22 03 Produse asistive pentru vedere
Acestea includ, de exemplu, dispozitive de mărire.
Produse destinate să vină în sprijinul şi să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce şi procesa informaţii în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele şi simbolurile, primirea şi producerea de mesaje, susţinerea conversaţiilor şi utilizarea dispozitivelor şi tehnicilor de comunicare
Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare şi alarmă, tehnologia informaţiei.
22 03 09
Ochelari de mărire, lentile şi sisteme de lentile pentru mărirea imaginii
Dispozitive care măresc imaginea unui obiect
Software special ieşire

22 06 Produse asistive auditive
Dispozitive care concentrează, amplifică şi modulează sunetul pentru persoane cu deficiente de auz
Acestea includ, de exemplu, aparate auditive cu mascare încorporată a tinitusului, dispozitive cu buclă de inducţie.

Aparat auditiv wireless (FM)
Aparat audititiv recomandat în hipoacuzie uşoară – severă, cu minimum 3 programe (apropiere, depărtare, vorbit la telefon)şi conectivitate wireless

22 06 18
Aparate auditive tactile
Dispozitive care recepţionează, amplifică şi transformă sunetele în semnale tactile

22 06 21
Aparate auditive utilizate împreună cu implanturi
Dispozitive de asistare a auzului prin stimularea receptorilor implantaţi, de exemplu, în urechea internă

22 06 27
Accesorii pentru produse asistive auditive
Acestea includ, de exemplu, conexiuni audio, adaptoare de ochelari, telecomenzi pentru aparate auditive, software, baterii, baterii reîncărcabile, încărcătoare de baterii.

22 12 Produse asistive pentru desenare şi scriere
Dispozitive care ajută o persoană să transmită informaţii prin producerea de cifre, simboluri sau limbaj
22 12 15
Maşini de scris
Acestea includ, de exemplu, maşini de scris manuale, electrice, maşini de scris cu voce şi Braille, maşini de scris cu memorie.

22 12 21
Dispozitive portabile Braille pentru luare de notiţe
Acestea includ, de exemplu, dispozitive portabile fără funcţie de afişare, cu operare manuală şi electronică.

22 12 24
Editoare de text
Software pentru editare, organizare şi stocare de text, inclusiv notiţe matematice şi ştiinţifice, cum ar fi editor documente, editor de text creat pentru control alternativ sau accesorii pentru procesatoare de text
Acestea includ, de exemplu, software pentru utilizarea scrierii Braille, bănci de cuvinte, liste de cuvinte, program de verificare ortografică.
Echipamente purtătoare care utilizează inteligenţă artificială: funcţie de recunoaştere a scrisului de tipar, a culorilor, recunoaştere facială şi transformare a conţinutului informaţional în informaţii auditive
Software cu funcţie de citit a conţinutului informaţional afişat pe ecranul calculatorului; funcţie de utilizare a calculatorului şi transformare a conţinutului informaţional în output auditiv; funcţie de mărire a conţinutului informaţional afişat pe ecranul calculatorului

22 30 Produse asistive pentru citire
Produse asistive pentru mărirea şi reglarea razei şi unghiului câmpului vizual
22 30 21
Maşini care citesc caractere
Dispozitive pentru citirea şi transformarea textului scris în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă şi tactilă
Echipamente scaner şi cititor-descriere: funcţie de scanare a documentelor şi transformare a conţinutului informaţional afişat în output auditiv

22 36 Dispozitive intrare pentru calculatoare
Calculatoare şi terminale
Dispozitive ieşire pentru calculatoare.
22 36 03
Tastaturi
Acestea includ, de exemplu, tastaturi Braille.

Mouse
Mouse acţionat cu buzele, de tip joystick cu sistem sip’n’puff, care oferă posibilitatea utilizatorului de a folosi/lucra cu precizie pe un PC/laptop

Urmăritor de ochi
Dispozitiv cu infraroşii care permite utilizatorului să folosească computerul doar prin mişcările ochilor

24 PRODUSE ASISTIVE PENTRU CONTROLUL, TRANSPORTUL, MUTAREA ŞI MANEVRAREA OBIECTELOR ŞI A DISPOZITIVELOR
Produse destinate pentru facilitarea activităţilor sau a sarcinilor unei persoane care necesită mutarea sau manipularea unui obiect
24 18 Produse asistive pentru asistarea sau înlocuirea funcţiei braţului, a mâinii, a degetelor sau a unei combinaţii ale acestor funcţii
24 18 30
Manipulatoare robotizate
Produse alimentate cu tensiune, controlate de către utilizator cu, de exemplu, un joystick (mâner de comandă), care înlocuieşte funcţiile braţului, ale mâinii şi ale degetelor, pentru a atinge, a apuca şi a mişca obiecte în spaţiu

ANEXA nr. 2:CERERE pentru acordarea voucherului
Către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ………………………….
Domnule director general,
Subsemnatul(a) …………………………, legitimat(ă) prin CI/CN seria ……….. nr. ………………, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ………………………, judeţul ……………………., str. ……………….. nr. ……, bl. ……….., sc. …….., ap. ……….., posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ……….. din data …………, termen de valabilitate ………………., eliberat de către ………………………………………………….
După caz:
Reprezentat de către:
Numele şi prenumele ……………………, în calitate de ……………………, legitimat(ă) prin CI/BI seria ………….. nr. ….., domiciliat(ă) în localitatea/sectorul …………………………, judeţul …………….., str. …………………. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….. .
Solicit emiterea voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.
La prezenta cerere anexez:
– copie BI/CI;
– copie certificat de încadrare în grad de handicap;
– recomandarea medicului specialist.
Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate sunt reale. În caz contrar mă supun potrivit legii pentru inexactitatea informaţiilor prezentate.
Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Data, …………………….
Semnătură solicitant1/
________
1După caz, persoana care reprezintă persoana cu handicap.

ANEXA nr. 3:RECOMANDARE privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces
– model –
Nr. ……/…….*)
Unitatea medicală ……………………….
Adresa ………………………..

|_| CMI
|_| Ambulatoriu
|_| Spital
Nume, prenume medic ………………………………………….
Cod parafă medic …………………………………………………
Specialitatea medicului ………………………………………..
Date contact medic:
– telefon/fax ……………………………………………………….
– e-mail medic ……………………………………………………….
1.Numele şi prenumele persoanei cu dizabilităţi ……………………………………………………….
2.Data naşterii ……………………………………………………….
3.Domiciliul ……………………………………………………….
4.Codul numeric personal al persoanei cu dizabilităţi ……………………………………………………….
5.Cod diagnostic (inclusiv al bolilor asociate) ……………………………………………………….
6.Denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces (din anexa nr. 1 la procedură):
……………………………………………………….
Data emiterii recomandării ……………………………………………………….
Semnătura (olografă sau electronică, după caz) şi parafa medicului ……………………………………………………….
NOTA:
Recomandarea are o valabilitate de 12 luni.
___________
*)Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaia de observaţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 din data de 3 aprilie 2019

3 Comments

  1. daniel ţurlea

    bună seara. n-am înţeles de ce mai trebuie recomandare de la medicul specialist atâta timp cât fac dovada cu certificatul de încadrare într-un grad de handicap, pe care l-am obţinut tot în urma unui consult făcut de un medic specialist. dar aşa e la noi se pun beţe în roate să nu avem acces mai uşor la acestte produse subvenţionate. vă daţi seama ce o să fie pe la uşile medicilor de familie şi după la uşile specialiştilor.

  2. bună dimineaţa. o bătae de joc la adresa noastra prin punerea pe drumuri pe la uşile doctorilor. am şi eu o întrebare: certificatul de încadrare într-un grad de handicap ce valoare are? atâta timp cât sunt din nou pus pe drumuri pe la uşile doctorilor.

  3. Buna, este valabil si pentru cei care sunt pensionati si au un handicap din cauza caruia si-au pierdut capacitatea de munca in totalitate?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.